Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg

ATC-Code
M01AE01
Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg

Combiphar Europe

Stof(fen)
Ibuprofen
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Combiphar Europe

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof van Brufen Bruis is Ibuprofen Ibuprofen is een zogenaamde NSAID Dit IS een groep van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben

Brufen Bruis kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals

 • reumatoTde artritis,
 • gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen),
 • de ziekte van Bechterew

Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden Hieronder vallen bijvoorbeeld

 • tenmselleboog,
 • ontsteking van de slijmbeurzen

Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan met vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat Hieronder vallen bijvoorbeeld

 • tandheelkundige of andere mondingrepen,
 • operaties,
 • pijnlijke menstruatie

Verder kan Brufen Bruis gebruikt worden bij

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid,
 • koorts en pijn na vaccinatie,
 • kiespijn,
 • hoofdpijn,
 • spierpijn,
 • reumatische pijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als U allergisch bent voor Ibuprofen of andere NSAID's of een van de andere bestanddelen van het geneesmiddel Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6,
 • als U in het verleden astma aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere NSAID's,
 • als U in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na gebruik van NSAID's,
 • als U last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of als u hier in het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of bloedingen),
 • als U last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad,
 • als U last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als u hier in het verleden last van heeft gehad,
 • als U last heeft van ernstig leverfalen, ernstig merfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart),
 • als U langer dan zes maanden zwanger bent
Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis
 • als U last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden (systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval een grotere kans heeft op het krijgen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking),
 • als U op leeftijd bent, ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van NSAID's, met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen zijn Uw arts zal daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis Ibuprofen die beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven,
 • als U in het verleden last heeft gehad van een maagzweer Uw arts zal dan de behandeling beginnen met de laagste dosis Ibuprofen die beschikbaar is Uw arts zal eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven,
 • als U in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt tijdens het gebruik van Brufen Bruis last van uw maagdarmkanaal Meldt deze klachten dan aan uw arts, vooral als deze optreden aan het begin van de

behandeling,

 • als U tijdens het gebruik van Brufen Bruis last krijgt van maagdarmbloedingen of maagzweren Stop dan met het gebruik van Brufen Bruis,
 • als U last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen Bruis In dat geval benauwdheid door kramp van de spieren van de Luchtwegen (bronchospasmen) kan veroorzaken,
 • als U net een zware operatie heeft ondergaan, uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in de gaten houden,
 • als U last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie van de nieren of de lever (nierinsuffiaëntie of leverinsuffiaêntie) of als u net een zware operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft, de functie van UW nieren zal dan nauwkeurig gecontroleerd worden,
 • als U last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid, de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling Stop in dat geval met het gebruik van Brufen Bruis,
 • als U zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan verminderen, als U moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Bruis,
 • als U suikerziekte hebt, door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis dan niet geschikt voor u,
 • als U in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde vorm van congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctle van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping tijdens het gebruik van NSAID's, uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden,
 • als U last heeft van hoge bloeddruk die met onder controle is, congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een tekort aan bloed door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriën in de uiteinden van uw lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen, uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken,
 • als U tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart en vaatziekten (bijvoorbeeld viranneer u een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of wanneer u rookt), uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken
inname met andere geneesmkJdelen

Vertel uw arts of apotheker wianneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen

Vertel het m elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om UW dosering van Brufen Bruis of het andere geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te schrijven

Geliiktiidie gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden

 • Aspirine (acetylsalicylzuur) Het is mogelijk dat Ibuprofen het remmende effect van een lage dosis Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan Als u Ibuprofen af en toe gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem
 • NSAID's Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen
 • anti-coagulantia (middelen die de bloedstollmg tegengaan) Ibuprofen kan het effect versterken van middelen die de bloedstollmg tegengaan, zoals acenocoumarol en fenprocoumon Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw bloedstollmg gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde behandeling en zal de dosis van het middel dat de bloedstollmg tegengaat eventueel moeten worden aangepast
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o a een ontstekingsremmende werking) Deze geven een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding
 • cyclo-oxygena5e~2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID's) Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van Ibuprofen worden versterkt
 • selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid) Deze geven een verhoogde kans op bloeding m het maagdarmkanaal
 • thrombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan) Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal

Voorzorgsmaatregelen zun nodig gedurende geliiktiidig gebruik met de volgende geneesmiddelen

 • aminoglygosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkommg/bestnjding van bepaalde infecties) Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan toenemen
 • antihypertensive (bloeddrukverlagende middelen) en diurética (plasmiddelen) omdat Ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik U moet daarom voldoende drinken
 • Ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerrreactie van het lichaam tegen gaat, bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties) Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit)
 • Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt inde homeopathie) Ginkgo Biloba kan de kans op bloedingen tijdens het gebruik van Ibuprofen verhogen
 • hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van het hart) Ibuprofen kande verminderde pompkracht van het hart verergeren de filterfunctie van de nierenverminderen en de hoeveelheid hartglycosiden in het bloed verhogen, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt
 • lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie) Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium In het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt
 • methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, bijvoorbeeld gebruikt bij reumatolde artritis) Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt
 • tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties) Het risico op vergiftiging van de meren (nefrotoxiateit) is verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven
Zwangerschapen borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft Uw arts zal U vertellen of u Brufen Bruis mag gebruiken

Gebruik Brufen Bruis met tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit duidelijk noodzakelijk is Als u Brufen Bruis gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke dosenng gedurende een zo kort mogelijke periode

Gebruik Brufen Bruis met tijdens de laatste dne maanden van de zwangerschap Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan verminderen Als u moeite heeft om zwanger te worden of als U vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Bruis

Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Bruis Ibuprofen komt namelijk m kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk Het is echter met waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het m het algemeen met nodig om te stoppen met het geven van borstvoeding

Rijvaardigheid en het gebruiic van machines

Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt van een bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed

Stoffen In dit mkidel waarmee u rekening moet houden

Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers met verdraagt, neem dan contact op met UW arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Dit geneesmiddel bevat 197 mg natrium per sachet Daarom is dit geneesmiddel met geschikt voor patiënten met een natriumarm dieet

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Brufen Bruis nauwgezet het advies van uw arts Raadpleeg bij twijfel UW arts of apotheker

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt

Reumatotde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew De gebruikelijke dosering ts 1200 tot 1600 mg per dag

De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten In ernstige gevallen kan de dosis tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per dag

Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het ontwaken in met wat thee of een andere drank Op de nuchtere maag wordt het middel snel opgenomen, waardoor de pijn en stijfheid snel zullen verminderen

Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen

Aandoeningen aan spieren. spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. tandheelkundige of andere mondingrepen. operaties en aiinliike menstruatie

De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd worden tot 1600 mg per dag

Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven worden

Koorts en piin bii gneo en verkoudheid of na vaccinatie, kiesoim. hoofdoiin. soieroiin en reumatische piin

De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer, de maximale dagdosering bedraagt 1200 mg

Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag m 3-4 keer verspreid over 24 uur, verdeel de dosenng van 2400 mg m 4 keer verspreid over 24 uur

Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen Bruis, gebruik hiervoor andere producten

Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen Bruis met langer dan nodig om de kans op bijwerkingen zo klem mogelijk te laten zijn

Strooi de inhoud van een sachet Brufen Bruis eerst in een glas water Er ontstaat een bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak Drink het mengsel na roeren helemaal op

Wat U moet doen als u meer van Brufen Bruis heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen Bruis IS ingenomen

Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen Bruis uit de maag te verwijderen Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de opname van Ibuprofen proberen te verhinderen

Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden

 • misselijkheid
 • maagpijn
 • braken (bloed) en diarree (bloed)
 • duizeligheid
 • heen en weer bewegen van de ogen
 • dubbelzien
 • hoofdpijn
 • oorsuizen

BiJ ernstige vergiftiging tevens

 • merfunctiestoornis
 • lage bloeddruk
 • coma

Wat U moet doen wanneer u bent vergeten Brufen Bruis In te nemen

Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis Zorg er wel voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen Bruis m te halen

Als u stopt met het innemen van Brufen Bruis

Als U plotseling stopt met Brufen Bruis kunnen de klachten terugkomen Daarom zal UW arts -indien nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen

Als U nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt

De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties

 • zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten),

 • soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten),
 • zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10 000 patiënten, maar bij minder dan 1 op

de 1000 patiënten),

zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10 000 patiënten),

frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen Bruis Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een ont)ekende populatie komen, is het met mogelijk de frequentie vast te stellen)

De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel De meest gangbare van deze bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij ongeveer 10-30% van de behandelde patiënten

De volgende bijwerkingen zijn gemeld

Infecties

Soms ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)

Bloed- en lymfésteisei

Soms tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak van bloedcellen (aplastische anemie)

Frequentie onbekend verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenic / agranulocytose), bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)

Afweersysteem

Soms overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit

 1. met specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijdmg ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock),
 2. reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), of,
 3. bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem)

Spijsvertering en stofwisseling

Soms vasthouden van natnum en vocht, vochtophoping (oedeem) Frequentie onbekend gebrek aan eetlust (anorexie)

Psychisch

Soms angst

Zelden reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en verwardheid Tekenen van prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht (lethargie)

Zenuwstelsel

Vaak centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid Soms slapeloosheid

Zelden hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid

Frequentie onbekend waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)

Oog

Soms stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering m de kleurwaarneming

Zelden ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte ten gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie)

Evenwichtsorgaan en oor

Soms verminderd gehoor

Zelden oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo)

Hart

Frequentie onbekend vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)

Bkiedvaten

Frequentie onbekend vorming van bloedstolsels (trombose) inde slagaderen

Ademhaling

Soms astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), benauwdheid (dyspnoe)

Maagdarmstelsel

Zeer vaak diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie)

Vaak misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding van het maagdarmkanaai (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed braken (haematemesis)

Soms ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodem), maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer

Zelden perforatie van het maagdarmkanaai Zeer zelden ontsteking van de mond (stomatitis)

Frequentie onbekend verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn)

Lever en gal

Soms ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus)

Zelden leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties

Zeer zelden leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase in het bloed)

HuM en onderhuid

Soms overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan met gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als symptomen koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio- oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de hersenvliezen zoals nekstijfheid (menmgisme)

Zelden huidziekten (dermatosen) met blaarvormmg (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door vergiftiging (toxische epidermaie necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme))

Zeer zelden kaalheid (alopecia)

Nieren en urinewegen

Soms vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) m verschillende vormen, inclusief chronische ontsteking van de nier en het nierbekken (mterstibële nefritis), aandoening van de meren waarbij de fiiterfunctie van de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en merfalen

Zelden nierfunctievermmdering met variërende ernst waaronder (acuut) merfalen

Voortplantingsstelsel

Zeer zelden stoornissen in de menstruatiecyclus

A^emene aandoeningen

Vaak vermoeidheid

Onderzoeken

Zeer zelden verhoging van urinezuur in het bloed

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die met in deze bijsluiter is vermeid, raadpleeg dan uw arts of apotheker

5. HOE BEWAART U BRUFEN BRUIS

Bewaren beneden 25*C

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden

Gebruik Brufen Bruis met meer na de vervaldatum die staat vermeid op het doosje na "Niet te gebruiken na" De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand Geneesmiddelen dienen met weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die met meer nodig zijn Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu

Anvullende Informatie

Wat bevat Brufen Bruis

 • Het werkzaam bestanddeel is Ibuprofen
 • Oe andere bestanddelen zijn microkristailijne cellulose, croscarmeiiose natrium, appelzuur, natnumsacfiarme, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sinaasappelsmaakstof en natriumlaurylsulfaat

Hoe ziet Brufen Bruis er uit en wat is de inhoud van de verpakking Brufen Bruis 600 mg is bruisgranulaat en zit in sachets

De sachets zijn verkrijgbaar m de volgende hoeveelheden

• doosje met 30 sachets

Registratiehouder/ompakker

Combiphar Europe BV, Oosterinslag 6,3871AL Hoevelaken

Fabrikant

Abbott S r I, S.S 148 Pontina, KM 52,04010 Campoverde di Apriiia (LT), Italië

Ingeschreven In het Register.

Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg RVG 31926//1333I

Deze bijsluitertevoor de laatste keer goedgekeurd In juli 2010.

Combiphar Europe versie 5, augustus 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.