Ibuprofen Actavis 200 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Ibuprofen Actavis 200 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen Actavis behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID's worden genoemd (niet- steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen) die de pijn, ontsteking en koorts verminderen.

Ibuprofen Actavis wordt gebruikt om lichte tot matige pijn te verlichten, zoals hoofdpijn, inclusief migraine hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn en koorts, bij bijv. verkoudheid en griep.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Ibuprofen Actavis niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Ibuprofen Actavis
 • als u allergische reacties hebt gehad zoals astma, een loopneus, jeukende huiduitslag of zwelling van de lippen, het gezicht, de tong of de keel nadat u geneesmiddelen hebt gebruikt die acetylsalicylzuur bevatten (zoals aspirine) of andere geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's)
 • als u last hebt gehad van een maagzweer of een bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's)
 • als u last hebt van een maagzweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) of als u hier in het verleden vaker dan twee maal last van hebt gehad.
 • als u lijdt aan ernstige lever-, nier- of hartproblemen (inclusief coronaire hartziekte)
 • als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent
 • als u lijdt aan een aanzienlijke uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken)
 • als u een actieve bloeding hebt (ook in de hersenen)
 • als u lijdt aan een aandoening van onbekende oorsprong die leidt tot een abnormale vorming van bloedcellen
 • geef Ibuprofen Actavis niet aan kinderen jonger dan 6 jaar

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen Actavis

 • als u systemische lupus erythematosus (SLE) of andere auto-immuunziekten hebt
 • als u een erfelijke stoornis van de kleurstof hemoglobine in de rode bloedcellen hebt (porfyrie)
 • als u een chronische darmontsteking hebt, bijv. een ontsteking van de dikke darm met zweren (ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of andere maag- of darmaandoeningen.
 • als de vorming van bloedcellen bij u is verstoord
 • als u problemen hebt met de normale bloedstolling
 • als u lijdt aan allergieën, hooikoorts, astma, chronische zwelling van het neusslijmvlies, de voorhoofdsholten en de amandelen, of chronische obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de kans op een vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) dan groter is
 • als u problemen met de bloedsomloop in de slagaders van uw armen of benen hebt
 • als u lever-, nier- of hartproblemen of een hoge bloeddruk hebt.
 • als u onlangs een zware operatie hebt ondergaan
 • gedurende de eerste zes maanden van de zwangerschap
 • als u borstvoeding geeft

Ouderen

Als u al wat ouder bent hebt u sneller last van bijwerkingen, vooral bloedingen en perforatie van het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm

Als u eerder een maag- of darmzweer hebt gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloedingen en zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden moet de behandeling worden gestaakt.

Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.

De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis Ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met Ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen” hieronder).

Huidreacties

U moet stoppen met het gebruik van Ibuprofen Actavis bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens- Johnson-syndroom, syndroom van Lyell), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand.

Effecten op het hart en de hersenen

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Actavis gaan soms gepaard met een licht verhoogd risico van een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. De risico’s zijn groter bij hoge doseringen en langdurige behandeling. U mag de aanbevolen dosering of de behandelduur (7 dagen achter elkaar) niet overschrijden.

Als u hartproblemen hebt, een beroerte hebt gehad of denkt dat u deze aandoeningen kunt krijgen (bv. als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of een te hoog cholesterolgehalte hebt of als u rookt), bespreek de behandeling dan met uw arts of apotheker.

Effecten op de nieren

Ibuprofen kan problemen met de nierfunctie veroorzaken, ook bij patiënten die nooit eerder nierproblemen hebben gehad. Dit kan leiden tot zwelling van de benen en zelfs tot hartfalen of hoge bloeddruk bij mensen die hier gevoelig voor zijn.

Ibuprofen kan nierbeschadiging veroorzaken, vooral bij patiënten die al nier-, hart- of leverproblemen hebben, of patiënten die plaspillen of ACE-remmers gebruiken, en bij ouderen. Als de behandeling met ibuprofen wordt gestaakt leidt dit meestal tot herstel.

Andere voorzorgen

Tijdens langdurig gebruik met hoge doseringen pijnstillers kan hoofdpijn ontstaan, die niet met hoge doseringen van ditzelfde geneesmiddel behandeld mag worden. Veelvuldig gebruik van pijnstillers kan blijvende nierbeschadiging veroorzaken met de kans op nierfalen.

Ibuprofen kan de tekenen of symptomen van een infectie maskeren (koorts, pijn en zwelling) en de bloedingstijd tijdelijk verlengen.

Ibuprofen Actavis kan de kans op een zwangerschap verminderen. Vertel het uw arts als u van plan bent zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De bijwerkingen van Ibuprofen Actavis kunnen toenemen als tegelijk bepaalde andere geneesmiddelen worden ingenomen. Omgekeerd kan Ibuprofen Actavis het effect van andere geneesmiddelen versterken of verminderen, of hun bijwerkingen versterken bij gelijktijdig gebruik.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere NSAID’s
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • anticoagulantia (tegen bloedstolling) zoals warfarine of heparine
 • middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen (tegen bloedstolling) zoals ticlopidine of clopidogrel
 • methotrexaat (bij de behandeling van kanker en auto-immuunziekten)
 • digoxine (voor de behandeling van diverse hartaandoeningen)
 • fenytoïne (ter voorkoming van epileptische aanvallen)
 • lithium (voor de behandeling van een depressie en manie)
 • diuretica (plastabletten), inclusief kaliumsparende diuretica
 • antihypertensiva (voor de behandeling van hoge bloeddruk) zoals:
  • ACE-remmers, bv. captopril
  • bètablokkers
  • angiotensine-II-antagonisten
 • cholestyramine (bij de behandeling van een hoog cholesterolgehalte)
 • aminoglycosiden (geneesmiddelen tegen bepaalde soorten bacteriën)
 • SSRI’s (geneesmiddelen tegen depressie) zoals paroxetine, sertraline, citalopram
 • moclobemide (RIMA), een geneesmiddel voor de behandelingen van depressieve ziekten of sociale fobieën
 • ciclosporine, tacrolimus (voor onderdrukking van het immuunsysteem na een orgaantransplantatie)
 • zidovudine of ritonavir (voor de behandeling van HIV)
 • mifepriston
 • probenecide of sulfinpyrazon (voor de behandeling van jicht)
 • quinolon-antibiotica
 • sulfonylureumpreparaten (voor de behandeling van type 2 diabetes)
 • corticosteroïden (tegen ontstekingen)
 • bisfosfonaten (bij osteoporose, de ziekte van Paget en voor de verlaging van hoge calciumconcentraties in het bloed)
 • pentoxifylline ((oxpentifylline) voor de behandeling van stoornissen in de bloedsomloop van de slagaders van de benen of armen)
 • baclofen (een spierverslapper)

Gebruik van Ibuprofen Actavis met voedsel en drank

U moet Ibuprofen Actavis innemen met een glas water, tijdens of na de maaltijd.

Vermijd alcohol, omdat dit de bijwerkingen van Ibuprofen Actavis kan versterken, vooral die op de maag, darmen of hersenen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.

U mag Ibuprofen Actavis in de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts en alleen als dit strikt noodzakelijk is.

Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID's) die de vruchtbaarheid bij de vrouw kunnen verminderen. Dit effect is omkeerbaar als het gebruik wordt gestopt.

Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur wordt voorschreven, dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ibuprofen heeft meestal geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Aangezien er echter bij hoge doseringen bijwerkingen kunnen optreden zoals vermoeidheid, slaperigheid, draaierigheid (vaak gemeld) en gezichtsstoornissen (soms gemeld), kan in individuele gevallen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Dit effect wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van alcohol.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg deze instructies, tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De bijwerkingen kunnen verminderd worden door gebruik gedurende een zo kort mogelijke tijd van de laagste nog effectieve dosis die nodig is om de symptomen te bestrijden.

De dosis Ibuprofen hangt af van de leeftijd en het lichaamsgewicht van de patiënt. De gebruikelijke dosering is:

Lichte tot matige pijn en koorts

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar (≥ 40 kg):

1-2 tabletten van 200 mg of 0,5-1 tablet van 400 mg als enkelvoudige dosis of 3-4 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur. De dosering bij migraine moet zijn: 2 tabletten van 200 mg of 1 tablet van 400 mg als enkelvoudige dosis, zonodig 2 tabletten van 200 mg of 1 tablet van 400 mg met tussenpozen van 4-6 uur.

De maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 6 tabletten van 200 mg of 3 tabletten van 400 mg (totaal 1200 mg).

Kinderen van 6-12 jaar (> 20 kg):

Zonder medisch advies mag Ibuprofen Actavis niet worden gebruikt door kinderen van 6- 12 jaar.

Kinderen van 6-9 jaar (20-29 kg): 1 tablet van 200 mg of een halve tablet van 400 mg 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. Het maximale aantal tabletten per dag mag niet hoger zijn dan 3 tabletten van 200 mg of 3 halve tabletten van 400 mg (600 mg).

Kinderen van 10-12 jaar (30-40 kg): 1 tablet van 200 mg of een halve tablet van 400 mg 1-4 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. Het maximale aantal tabletten per dag mag niet hoger zijn dan 4 tabletten van 200 mg of 2 tabletten van 400 mg.

Menstruatiepijn

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:

1-2 tabletten van 200 mg of 0,5-1 tablet van 400 mg 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. De maximale dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 6 tabletten van 200 mg of 3 tabletten van 400 mg (totaal 1200 mg).

De tablet dient met een glas water te worden ingenomen, tijdens of na de maaltijd. Om de tabletten gemakkelijker te kunnen innemen of om de dosis aan te passen kunnen de tabletten in gelijke helften worden verdeeld.

Als uw aandoening binnen 7 dagen niet verbeterd of zelfs verslechterd is, neem dan contact op met een arts.

Ouderen

Als u al wat ouder bent moet u altijd uw arts raadplegen voordat u Ibuprofen Actavis gaat gebruiken, aangezien u dan sneller last krijgt van bijwerkingen, vooral bloedingen en perforatie van het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn. Uw arts zal u hierover adviseren.

Verminderde nier- of leverfunctie

Als u lijdt aan een verminderde nier- of leverfunctie moet u altijd uw arts raadplegen voordat u Ibuprofen Actavis gaat gebruiken. Uw arts zal u hierover adviseren.

Wat u moet doen als u meer van Ibuprofen Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer van Ibuprofen Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met een arts, de spoedeisende hulp of een apotheek.

De symptomen van een overdosis kunnen zijn: misselijkheid, braken en buikpijn of diarree. Een zoemend geluid in de oren, hoofdpijn, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en maag- of darmbloedingen kunnen ook optreden. In ernstiger gevallen van overdosering kunnen slaperigheid, opwinding, desoriëntatie, coma, toevallen, kramp (vooral bij kinderen), wazig zien en andere oogproblemen, nierfalen, leverbeschadiging, lage bloeddruk, verminderde ademhaling, blauwachtige verkleuring van de lippen, tong en vingers, en een verhoogde bloedingsneiging voorkomen. Ook kan de astma bij astmapatiënten verergeren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ibuprofen Actavis in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in, behalve als de volgende dosis binnen vier uur ingenomen moet worden.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Actavis kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico van een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. Bij gebruik van NSAID’s zijn vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen gemeld.

De bijwerkingen staan hieronder vermeld, ingedeeld naar de frequentie waarin ze voorkomen. De volgende conventie is gebruikt:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: de frequentie kan niet worden afgeleid uit de beschikbare gegevens

De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het gebruik van Ibuprofen Actavis en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Vaak:

 • zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloedingen)

Zeer zelden:

 • zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken (angio-oedeem), een snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
 • een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling
 • ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom). Deze aandoening kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).

Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

Zeer vaak:

 • brandend maagzuur, buikpijn, indigestie

Soms:

 • wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht
 • overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk)

Zelden:

 • verlies van gezichtsvermogen

Zeer zelden:

 • plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan

Andere mogelijke bijwerkingen van Ibuprofen Actavis zijn:

Zeer vaak:

 • aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid, obstipatie

Vaak:

 • zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
 • darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie of fistel)
 • microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
 • zweertjes en ontstekingen in de mond
 • hoofdpijn, slaperigheid, draaierig gevoel, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en prikkelbaarheid

Soms:

 • ontsteking van de binnenbekleding van de maag
 • nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen
 • loopneus
 • moeite met ademhalen (bronchospasme)

Zelden:

 • Depressie, verwardheid, hallucinaties
 • Lupus erythematosus
 • Verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het bloed en verhoging van de hoeveelheid urinezuur in het bloed.

Zeer zelden:

 • Onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
 • Stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen)
 • Oorsuizen of zoemend geluid in de oren
 • Ontsteking van de slokdarm of alvleesklier
 • Vernauwing van de darm
 • Acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, leverbeschadiging of leverfalen
 • Hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)
 • Beschadiging van het nierweefsel
 • Haaruitval

Ibuprofen Actavis kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik.

Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefselaandoening.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ibuprofen Actavis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen Actavis

Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.

Elke filmomhulde tablet Ibuprofen Actavis 200 mg bevat 200 mg ibuprofen. Elke filmomhulde tablet Ibuprofen Actavis 400 mg bevat 400 mg ibuprofen.

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silicium, hydroxypropylcellulose, natriumlaurylsulfaat, croscarmellose natrium, talk

Filmomhulling (Opadry (wit) 06B28499): hypromellose, macrogol 400, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Ibuprofen Actavis eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet.

Witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep. De tabletten kunnen in twee gelijke helften worden verdeeld.

Verpakkingsgrootten:

Doordrukstrips: 6, 10, 12, 20, 24, 30 en 50 filmomhulde tabletten.

Tabletflacon: 10, 20, 30 en 50 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarjfordur, IJsland

Fabrikant

Actavis UK Limited

Whiddon Valley

Barnstaple

North Devon

EX32, 8NS, Verenigd Koninkrijk

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarije

PharmaPack International B.V.,

Bleiswijkseweg 51,

2712 PB Zoetermeer,

The Netherlands

Medis international, a.s., výrobní závod Bolatice

Prumyslová 961/16, 747 23 Bolatice Tsjechië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Ibuprofen Actavis 200 mg, filmomhulde tabletten: RVG 101773

Ibuprofen Actavis 400 mg, filmomhulde tabletten: RVG 101775

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

 • Oostenrijk: Ibunin 200, 400mg Filmtabletten
 • België: Ibunenon 200, 400mg filmomhulde tabletten
 • Bulgarije: Ibudolor,
 • Tsjechië, Slowakije: Ibudolor 200, 400 mg
 • Denemarken: Ibunin
 • Duitsland: Ibuprofen-Actavis 200 mg Filmtabletten
 • Estland, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden: Ifenin
 • Finland: Ifenin 200, 400mg tabletti, kalvopäällysteinen
 • Ierland: Buplex 200, 400 mg film coated tablets
 • IJsland: Ibuprofen Actavis
 • Italië: Ibuprofen Actavis PTC
 • Litouwen: Ifenin 200, 400 mg plėvele dengtos tabletės
 • Letland: Ifenin 200, 400 mg apvalkotās tabletes
 • Malta: Ibufen 200, 400mg
 • Nederland: Ibuprofen Actavis 200, 400 mg, filmomhulde tabletten
 • Roemenië: Adagin 200, 400 mg comprimate filmate

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Advertentie

Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.