Advertentie

Auteur: Les Laboratoires Servier


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

COVERSYL is een angiotensineconverterende enzymremmer (ACE-remmer). Het effect van deze geneesmiddelen komt tot stand door middel van bloedvatverwijding, waardoor uw hart het bloed gemakkelijker door de bloedvaten kan pompen.

COVERSYL wordt gebruikt:

 • om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen;
 • om het risico van hartproblemen, zoals een hartaanval, te voorkomen bij patiënten met stabiel coronair lijden (aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en die al een hartaanval hebben gehad en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door verwijding van de aanvoerende bloedvaten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U COVERSYL INNEEMT

Gebruik COVERSYL niet

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril, voor een andere ACE-remmer of voor één van de andere bestanddelen van COVERSYL;
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter COVERSYL te mijden in een vroeg stadium van de zwangerschap – zie rubriek zwangerschap).
 • Als u verschijnselen hebt gehad zoals piepende ademhaling, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, hevige jeuk of ernstige huiduitslag bij een eerdere behandeling met een ACE-remmer of als een familielid deze verschijnselen in andere situaties heeft gehad (deze aandoening heet angio- oedeem).

Wees extra voorzichtig met COVERSYL

Raadpleeg uw arts voordat u COVERSYL inneemt als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u een aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet);
 • als u nog (een) andere hartaandoening(en) hebt;
 • als u een leveraandoening hebt;
 • als u nierproblemen hebt of hemodialysebehandeling ondergaat;
 • als u een vasculaire collageenziekte hebt (een bindweefselziekte), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie;
 • als u suikerziekte hebt;
 • als u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten;
 • als u binnenkort anesthesie en/of een grote operatie zult ondergaan;
 • als u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine);
 • als u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder vatbaar wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken;
 • als u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad, of uitgedroogd bent;
 • als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt.

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of gaat worden). COVERSYL is niet aan te raden in het begin van een zwangerschap en mag niet gebruikt worden indien u meer dan 3 maanden zwanger bent aangezien het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken indien het in dat stadium van de zwangerschap gebruikt wordt (zie rubriek zwangerschap).

COVERSYL wordt niet aangeraden voor het gebruik bij kinderen en adolescenten.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het effect van de behandeling met COVERSYL kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen, zoals:

 • andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, bijvoorbeeld plasmiddelen (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren);
 • kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, triamtereen, amiloride), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers;
 • lithium voor manische depressie of depressie;
 • ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïdale antiflogistica, bijv. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine;
 • geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (zoals insuline en metformine);
 • geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica);
 • immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van auto-immuunziekten of na een transplantatie (bijv. ciclosporine);
 • vaatverwijdende middelen, waaronder nitraten;
 • heparine (bloedverdunnende middelen);
 • allopurinol (voor de behandeling van jicht);
 • procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrenaline of adrenaline).

Inname van COVERSYL met voedsel en drank

Het verdient de voorkeur om COVERSYL voor de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of te gaan worden). Normaal gesproken zal uw arts u adviseren te stoppen met het innemen van COVERSYL voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en zal hij u adviseren een ander geneesmiddel te nemen in plaats van COVERSYL. COVERSYL wordt niet aanbevolen in het begin van een zwangerschap en moet niet gebruikt worden als men meer dan 3 maanden zwanger is aangezien het ernstig letsel kan veroorzaken aan uw baby indien het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u borstvoeding geeft of als u begint met het geven van borstvoeding. COVERSYL wordt niet aanbevolen aan moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling kiezen voor u indien u wenst borstvoeding te geven, met name als uw baby pasgeboren is of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

COVERSYL heeft doorgaans geen effect op de opmerkzaamheid, maar duizeligheid of zwakte tengevolge van lage bloeddruk kan bij bepaalde patiënten optreden. Houd er rekening mee dat u meer gevaar loopt bij het gebruiken van machines en bij deelname aan het verkeer als u (één van) deze verschijnselen ervaart.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van COVERSYL

COVERSYL 8 mg bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van COVERSYL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens voor de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Bij hoge bloeddruk: de gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 4 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg. 8 mg per dag is de aanbevolen maximumdosis bij hoge bloeddruk.

Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 4 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 8 mg.

Stabiel coronair lijden: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 4 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg, de aanbevolen maximumdosis voor deze indicatie. Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 4 mg en de week daarna tot eenmaal daags 8 mg.

Wat u moet doen als u meer COVERSYL heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met de benen omhoog.

Wat u moet doen als u bent vergeten COVERSYL in te nemen

Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis COVERSYL bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem dus geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van COVERSYL

Behandeling met COVERSYL is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan COVERSYL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In het geval u een van de volgende bijwerkingen waarneemt, stop dan onmiddellijk met het innemen van het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:

 • zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden;
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen;
 • ongebruikelijk snelle of onregelmatige hartslag.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden, gerangschikt naar afnemende frequentie:

 • Vaak (treden op bij minder dan 1 op de 10 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten): hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, tintelingen, stoornissen van het gezichtsvermogen, tinnitus (oorsuizen), licht gevoel in het hoofd door een lage bloeddruk, hoesten, kortademigheid, maag-darmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met verschijnselen in de bovenbuik of spijsverteringsstoornissen, diarree, obstipatie), allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, gevoel van zwakte;
 • Soms (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 1000 patiënten): stemmingswisselingen, slaapstoornissen, bronchospasme (benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, zwelling van het gezicht, tong of keel, hevige jeuk of ernstige huiduitslag), nierproblemen, impotentie, zweten;
 • Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): verwardheid, klachten berustend op stoornissen van het hart en/of de bloedvaten (onregelmatige hartslag, angina (hartkramp), hartaanval en beroerte), eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), rinitis (loopneus of verstopte neus), huiduitslag met rode, (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), aandoeningen van het bloed, de alvleesklier of de lever.
 • In het geval van diabetespatiënten kan hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) optreden.
 • Vasculitis (ontsteking van bloedvaten) is gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik COVERSYL niet na de vervaldatum die staat vermeld achter EXP op de doos en de blisters. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat COVERSYL 8 mg

 • Het werkzame bestanddeel is perindopril tert-butylamine. Elke tablet bevat 6,676 mg perindopril (wat overeenkomt met 8 mg perindopril tert-butylamine).
 • De andere bestanddelen zijn: mikrokristallijne cellulose, lactosemonohydraat, hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, aluminiumlak van koperchlorofylline complexen.

Hoe ziet COVERSYL 8 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

COVERSYL 8 mg tabletten zijn groene, ronde, bolvormige tablet zonder coating met ingegraveerd aan één zijde en het logo van Les Laboratoires SERVIER aan de andere zijde.

Coversyl® 8 mg tablet wordt geleverd in een kalenderverpakking met 30 tabletten à 8 mg in twee doordrukstrips van 15 tabletten of in een verpakking met 50 tabletten à 8 mg in doordrukstrips voor gebruik in het ziekenhuis (E.A.V.).

De standaardverpakking van Coversyl® is een klein kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – Frankrijk

Fabrikant

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy - Frankrijk

en

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ierland

In het register ingeschreven onder RVG 27786

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK