Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

COVERSYL arg 5 mg is een angiotensine-converterende enzymremmer (ACE-remmer). Het effect van deze geneesmiddelen komt tot stand door middel van bloedvatverwijding, waardoor uw hart het bloed gemakkelijker door de vaten kan pompen.

COVERSYL arg 5 mg wordt gebruikt:

 • om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen,
 • om hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen voor de behoefte van het lichaam) te behandelen,
 • om het risico van hartproblemen, zoals een hartaanval, te voorkomen bij patiënten met een stabiel coronair lijden (aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en die al een hartaanval hebben gehad en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door een verwijding van de aanvoerende bloedvaten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch overgevoelig bent voor perindopril, of voor een andere ACE-remmer of voor één van de andere bestanddelen van COVERSYL arg 5 mg,
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om geen COVERSYL arg 2,5 mg te gebruiken bij een vroege zwangerschap– zie rubriek zwangerschap.),
 • Als u verschijnselen hebt gehad zoals fluitende ademhaling, zwelling van het gezicht of de tong, hevige jeuk of ernstige huiduitslag bij een voorgaande behandeling met een ACE-remmer of de verschijnselen in andere situaties hebt gehad (deze aandoening heet angio-oedeem).

Wees extra voorzichtig met COVERSYL arg 5 mg

Raadpleeg uw arts voordat u COVERSYL arg 5 mg inneemt als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u een aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet),
 • als u nog (een) andere hartaandoening(en) hebt,
 • als u een leveraandoening hebt,
 • als u nierproblemen hebt of hemodialysebehandeling ondergaat,
 • als u een vasculaire collageenziekte hebt (een bindweefselziekte), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie,
 • als u suikerziekte hebt,
 • als u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten,
 • als u binnenkort anesthesie en/of een grote operatie zult ondergaan,
 • als u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine),
 • als u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder vatbaar wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken,
 • als u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad of gedehydrateerd bent,,
 • als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt.
 • U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of gaat worden). COVERSYL arg 5 mg is niet

aan te raden tijdens het begin van een zwangerschap en kan ernstig letsel aan uw baby veroorzaken als u meer dan 3 maanden zwanger bent (zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

COVERSYL arg 5 mg wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen en jongeren.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het effect van de behandeling met COVERSYL arg 5 mg kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen, zoals:

 • andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, bijvoorbeeld plasmiddelen (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren),
 • bepaalde groep van plasmiddelen (spironolacton, triamtereen, amiloride), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers,
 • lithium voor depressie of manische depressie,
 • ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïdale antiflogistica, b.v. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine,
 • geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (zoals insuline of metformine),
 • geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (b.v. tricyclische antidepressiva, antipsychotica),
 • immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van autoimmuunziekten of na een transplantatie (b.v. ciclosporine),
 • allopurinol (voor de behandeling van jicht),
 • procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag),
 • vaatverwijdende middelen zoals nitraten,
 • heparine (bloedverdunnende middelen),
 • geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (b.v. efedrine, noradrenaline of adrenaline).

Inname van COVERSYL arg 5 mg met voedsel en drank

Het verdient de voorkeur om COVERSYL arg 5 mg vóór de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van COVERSYL arg 5 mg voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te nemen in plaats van COVERSYL arg 5 mg. COVERSYL arg 5 mg wordt niet aangeraden voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. COVERSYL arg 5 mg wordt niet aangeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pas geboren is of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

COVERSYL arg 5 mg heeft geen effect op de opmerkzaamheid, maar duizeligheid of zwakte tengevolge van lage bloeddruk kan bij bepaalde patiënten optreden. Houd er rekening mee dat u meer gevaar loopt bij het gebruiken van machines en bij deelname aan het verkeer als u (één van) deze verschijnselen ervaart.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van COVERSYL arg 5 mg

COVERSYL arg 5 mg bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van COVERSYL arg 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens vóór de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Bij hoge bloeddruk: de gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 5 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg. 10 mg per dag is de aanbevolen maximum dosis bij hoge bloeddruk. Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 10 mg.

Hartfalen: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 2,5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg, de aanbevolen maximum dosis bij hartfalen.

Stabiel coronairlijden: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg, de aanbevolen maximum dosis voor deze indicatie.

Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 5 mg en de week daarna tot eenmaal daags 10 mg.

Wat u moet doen als u meer COVERSYL arg 5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met de benen omhoog.

Wat u moet doen als u bent vergeten COVERSYL arg 5 mg in te nemen

Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis COVERSYL arg 5 mg bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem dus geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van COVERSYL arg 5 mg

Behandeling met COVERSYL arg 5 mg is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan COVERSYL arg 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u één van de onderstaande symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:

 • opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen,
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen,
 • een ongewone snelle of onregelmatige hartslag.

In aflopende volgorde van frequentie kunnen o.a. de volgende bijwerkingen optreden:

 • Vaak (treden op bij minder dan 1 op de 10 patiënten maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten): hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, tintelingen, stoornissen van het gezichtsvermogen, tinnitus (oorsuizen), licht gevoel in het hoofd vanwege een lage bloeddruk, hoesten, kortademigheid, maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met verschijnselen in de bovenbuik of spijsverteringsstoornissen, diarree, obstipatie), allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, moeheid.
 • Soms (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten maar bij meer dan 1 op de 1000 patiënten): stemmingswisselingen, slaapstoornissen, bronchospasme (benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, zwelling van gezicht, tong of keel, intense jeuk of ernstige huiduitslag), nierproblemen, impotentie, zweten.
 • Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): verwardheid, klachten berustend op stoornissen van het hart en/of de bloedvaten (onregelmatige hartslag, angina (hartkramp), hartaanval en beroerte), eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), rinitis (loopneus of verstopte neus), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken, aandoeningen van het bloed, de alvleesklier of de lever.
 • Bij diabetes patiënten, kan zich hypoglykaemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) voordoen.
 • Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten) is ook gerapporteerd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik COVERSYL arg 5 mg niet na de vervaldatum die staat vermeld achter “niet te gebruiken na” op de doos en de tablettencontainer. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Verpakking goed gesloten houden om de inhoud tegen vocht te beschermen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is perindopril arginine. Eén filmomhulde tablet bevat 3,395 mg perindopril (overeenkomend met 5 mg perindopril arginine).
 • De andere bestanddelen in de tabletkern zijn: lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maltodextrine, hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide, natriumzetmeelglycolaat (type A), en in het filmomhulsel van de tablet: glycerol, hypromellose, koperchlorofylline, macrogol 6000, magnesiumstearaat, titaniumdioxide.

Hoe ziet COVERSYL arg 5 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

COVERSYL arg 5 mg tabletten zijn lichtgroene, staafvormige filmomhulde tabletten gegraveerd met aan de ene kant en met een breuklijn op beide kanten.

De tabletten zijn verkrijgbaar in een tablettencontainer van 30 tabletten.

Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy – Frankrijk

en

Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ierland

en

EGIS Gyógyszergyár Nyrt Kerestúri út 30-38 H-1106 Budapest Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 103777//31958 L.v.H.: Hongarije.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Hongarije onder de naam Coverex-AS 5 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK