Perindopril arginine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09AA04
Perindopril arginine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten

Mylan

Stof(fen)
Perindopril
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril arginine Mylan behoort tot een klasse geneesmiddelen, die angiotensineconverterende enzymremmer (ACE-remmer) worden genoemd. Dit type geneesmiddelen werkt door de bloedvaten te verwijden, waardoor uw hart het bloed gemakkelijker door de bloedvaten kan pompen.

Perindopril arginine Mylan wordt gebruikt:

 • om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
 • om hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen voor de behoefte van het lichaam) te behandelen
 • om het risico van hartproblemen, zoals een hartaanval, te voorkomen bij patiënten met stabiel coronair lijden (aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en bij wie al een hartaanval hebben gehad en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Of u bent allergisch voor andere ACE-remmers.
 • U heeft verschijnselen gehad zoals piepende ademhaling, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, hevige jeuk of ernstige huiduitslag bij een voorgaande behandeling met een ACE-remmer of als u of een lid van uw familie deze verschijnselen in andere situaties hebt gehad (deze aandoening heet angio-oedeem).
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om Perindopril arginine Mylan aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie rubriek zwangerschap).
 • Perindopril arginine Mylan bevat soja olie. Gebruik dit middel niet wanneer u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts voordat u Perindopril arginine Mylan gebruikt:

 • wanneer u een aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet);
 • wanneer u andere hartaandoening(en) heeft;
 • wanneer u een leveraandoening heeft;
 • wanneer u nierproblemen heeft of hemodialysebehandeling ondergaat,
 • wanneer u een vasculaire collageenziekte heeft (ziekte van het bindweefsel), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie;
 • wanneer u diabetes heeft;
 • wanneer u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten;
 • wanneer u binnenkort een narcose krijgt, en/of een grote operatie zult ondergaan;
 • wanneer u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine);
 • wanneer u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder vatbaar wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken;
 • wanneer u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad, of uitgedroogd bent;
 • wanneer uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Perindopril arginine Mylan wordt niet aanbevolen tijdens het begin van een zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie rubriek “Zwangerschap”)

Perindopril arginine Mylan wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en jongvolwassenen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Perindopril arginine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Perindopril arginine Mylan kan invloed hebben op de werking van sommige geneesmiddelen en sommige geneesmiddelen kunnen een effect op Perindopril arginine Mylan hebben. U moet in het bijzonder uw arts vertellen als u een van de onderstaande middelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, inclusief diuretica (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren);
 • kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, triamtereen, amiloride), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers;
 • lithium (een geneesmiddel voor psychische problemen);
 • niet-steroïdale ontstekingsremmers, (bijv. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine;
 • geneesmiddelen ter behandeling van diabetes (zoals insuline of metformine);
 • geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst of schizofrenie (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica);
 • immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van autoimmuunziekten of na een transplantatie (bijv. ciclosporine);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van jicht (bijv. allopurinol);
 • geneesmiddelen van de behandeling van een onregelmatige hartslag (bijv. procaïnamide);
 • producten waardoor de bloedvaten worden verwijd ( bijv. vaatverwijdende middelen zoals nitraten);
 • bloedverdunnende middelen (bijv. heparine);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrenaline of adrenaline).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het verdient de voorkeur om Perindopril arginine Mylan voor de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Perindopril arginine Mylan voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Perindopril arginine Mylan een ander geneesmiddel te gebruiken. Perindopril arginine Mylan wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Perindopril arginine Mylan wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg geboren is.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Perindopril arginine Mylan heeft geen effect op de alertheid, maar duizeligheid of zwakte tengevolge van lage bloeddruk kan bij bepaalde patiënten optreden. Als u hier last van heeft kan dit een nadelige invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen een machine te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Perindopril arginine Mylan bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Perindopril arginine Mylan bevat soja olie. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, bij voorkeur ’s morgens voor de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De gebruikelijke dosering Perindopril arginine Mylan is:

Hoge bloeddruk:

De gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 5 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg. 10 mg per dag is de aanbevolen maximumdosis bij hoge bloeddruk.

Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 10 mg.

Hartfalen:

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags 2,5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg, de aanbevolen maximumdosis bij hartfalen.

Stabiel coronair lijden:

De gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg, de aanbevolen maximumdosis voor deze indicatie.

Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 5 mg en de week daarna tot eenmaal daags 10 mg.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met uw benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis Perindopril arginine Mylan bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Behandeling met Perindopril arginine Mylan is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Perindopril arginine Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de onderstaande symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:

 • opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen;
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen;
 • een ongewone snelle of onregelmatige hartslag.

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, tintelingen;
 • stoornissen van het gezichtsvermogen;
 • tinnitus (oorsuizingen of andere geluiden in de oren);
 • licht gevoel in het hoofd vanwege een lage bloeddruk;
 • hoesten, kortademigheid;
 • maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, steeds terugkerende indigestie of spijsverteringsstoornissen, diarree, verstopping);
 • allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk);
 • spierkrampen;
 • vermoeidheid.

Soms: bij 1 tot 100 op de 1.000 gebruikers

 • stemmingswisselingen of slaapstoornissen;
 • benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid (bronchospasme);
 • droge mond;
 • angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, zwelling van gezicht, tong of keel, intense jeuk of ernstige huiduitslag);
 • nierproblemen;
 • impotentie;
 • zweten.

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • verwardheid;
 • stoornissen van het hart (onregelmatige hartslag, angina, hartaanval en beroerte);
 • eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking);
 • rinitis (loopneus of verstopte neus);
 • erythema multiforme;
 • aandoeningen van het bloed, de alvleesklier of de lever.

Bij diabetes patiënten, kan zich hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) voordoen. Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten) is ook gerapporteerd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, blister of tablettencontainer na “Niet te gebruiken na:”of “Exp.:”. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening is een flacon Perindopril arginine Mylan 6 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is perindopril arginine.

Elke 2,5 mg tablet bevat 2,5 mg perindopril arginine, overeenkomend met 1,6975 mg perindopril. Elke 5 mg tablet bevat 5 mg perindopril arginine, overeenkomend met 3,395 mg perindopril.

De andere stoffen in dit middel zijn: Kern:

Lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maltodextrine, watervrij siliciumdioxide, natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon (K 30).

Filmomhulling 2,5 mg tablet:

Lecithine (soja) (E322), polyvinyl alcohol, talk (E553b), titaandioxide (E171), xanthaangom (E415).

Filmomhulling 5 mg tablet:

Lecithine (soja) (E322), polyvinyl alcohol, talk (E553b), titaandioxide (E171), xanthaangom (E415), chinolinegeel (E104), brilliantblauw FCF (E133 ), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Perindopril arginine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Perindopril arginine Mylan 2,5 mg, filmomhulde tabletten zijn witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie "PA" boven "1" aan de ene kant en "M" aan de andere kant.

Perindopril arginine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten zijn groene capsulevormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met inkeping, met de inscriptie "PA2" aan de ene zijde en "M" aan de andere kant. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Perindopril arginine Mylan is beschikbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 30, 60, 90 en 100 tabletten en in plastic tablettencontainers van 30, 60, 90 en 100 tabletten.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Ierland

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder   Perindopril arginine Mylan 2,5 mg, filmomhulde tabletten RVG 106782 Perindopril arginine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 106784 Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België Perindargmylan 2.5 mg, 5mg tabletten   Tsjechië Perindopril Arginin Mylan 5 mg   Denemarken Perindopril Mylan 2.5 mg, 5 mg   Finland Perindopril Mylan 5 mg   Frankrijk Perindopril arginine Mylan 2.5 mg, 5 mg, comprimé Ierland Perindopril arginine Mylan 2.5 mg, 5 mg tablets   Italië Perindopril Mylan Generics 5 mg   Luxemburg Perindomylan 5 mg comprimés   Nederland Perindopril arginine Mylan 2,5 mg, 5 mg, filmomhulde tabletten Polen Presomyl   Portugal Perindopril Mylan Roemenië Perindopril arginină Generics 2,5mg, 5 mg, comprimate filmate Slovenië Perindopril Mylan 5 mg filmsko obložene tablete Slowakije Perindopril Arginin Mylan 5 mg Verenigd Koninkrijk Perindopril arginine 2.5 mg, 5 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.