COVERSYL arg orodisper 5 mg, orodispergeerbare tabletten

ATC-Code
C09AA04
Medikamio Hero Image

Les Laboratoires Servier

Stof Verdovend Psychotrope
Perindopril Nee Nee
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Les Laboratoires Servier

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Coversyl arg orodisper 5 mg is een angiotensine-converterende enzymremmer (ACE-remmer). Het effect van deze geneesmiddelen komt tot stand door middel van bloedvatverwijding, waardoor uw hart het bloed gemakkelijker door de vaten kan pompen.

Coversyl arg orodisper 5 mg wordt gebruikt:

 • om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen,
 • om hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen voor de behoefte van het lichaam) te behandelen,
 • om het risico van hartproblemen, zoals een hartaanval, te voorkomen bij patiënten met een stabiel coronair lijden (aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en die al een hartaanval hebben gehad en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door een verwijding van de aanvoerende bloedvaten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6, of voor enige andere ACE-remmer.
 • Als u symptomen hebt ondervonden zoals piepend ademhalen, zwelling van het gezicht, de tong of keel, intense jeuk of ernstige huiduitslag bij eerdere behandeling met ACE-remmers of wanneer u of een familielid van u deze symptomen onder andere omstandigheden heeft gehad (een aandoening die angio-oedeem wordt genoemd).
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om geen Coversyl arg orodisper 5 mg te gebruiken bij een vroege zwangerschap– zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.)
 • Als u diabetes mellitus of nierproblemen hebt en u wordt behandeld met aliskiren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt:

 • als u een aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet),
 • als u nog (een) andere hartaandoening(en) hebt,
 • als u een leveraandoening hebt,
 • als u nierproblemen hebt of hemodialysebehandeling ondergaat,
 • als u een collageen vasculaire ziekte hebt (een bindweefselziekte), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie,
 • als u suikerziekte hebt,
 • als u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten,
 • als u binnenkort anesthesie en/of een grote operatie zult ondergaan,
 • als u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine),
 • als u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder gevoelig wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken,
 • als u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad, of gedehydrateerd bent,
 • als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt,
 • als uw arts u verteld heeft dat u fenylketonurie heeft,
 • als u aliskiren (geneesmiddelen die worden gebruikt voor het behandelen van hypertensie) gebruikt.

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of gaat worden). Coversyl arg orodisper 5 mg is niet aan te raden tijdens het begin van een zwangerschap en kan ernstig letsel aan uw baby veroorzaken als u meer dan 3 maanden zwanger bent (zie rubriek “Zwangerschap”).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Coversyl arg orodisper 5 mg is niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en adolescenten.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Coversyl arg orodisper 5 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling met Coversyl arg orodisper 5 mg kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen, zoals:

 • andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, inclusief aliskiren en diuretica (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren),
 • kaliumsparende geneesmiddelen (bijv. triamtereen, amiloride), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers,
 • kaliumsparende geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hartfalen: eplerenon en spironolacton in doses tussen 12,5 mg en 50 mg per dag,
 • lithium voor manie of depressie,
 • niet-steroïdale ontstekingsremmers, (bijv. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine,
 • geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (zoals insuline of metformine),
 • baclofen (wordt gebruikt voor het behandelen van spierstijfheid bij ziekten zoals multipele sclerose),
 • geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica),
 • immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van auto-immuunziekten of na een transplantatie (bijv. ciclosporine, tacrolimus),
 • trimethoprim (voor de behandeling van infecties),
 • estramustine (wordt gebruikt bij het behandelen van kanker),
 • allopurinol (voor de behandeling van jicht),
 • procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag),
 • vaatverwijdende middelen zoals nitraten (producten waardoor de bloedvaten worden verwijd),
 • heparine (bloedverdunnende middelen),
 • geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrenaline of adrenaline),
 • goudzouten, met name bij intraveneuze toediening (wordt gebruikt bij het behandelen van symptomen van reumatoïde artritis).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het verdient de voorkeur om Coversyl arg orodisper 5 mg voor de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Coversyl arg orodisper 5 mg voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Coversyl arg orodisper 5 mg. Coversyl arg orodisper 5 mg wordt niet aangeraden voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Coversyl arg orodisper 5 mg wordt niet aangeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pas geboren is of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Coversyl arg orodisper 5 mg heeft geen effect op de alertheid, maar duizeligheid of zwakte tengevolge van lage bloeddruk kan bij bepaalde patiënten optreden. Als u hier last van heeft kan dit een nadelige invloed hebben op uw vaardigheid om een voertuig te besturen of een machine te bedienen.

Coversyl arg orodisper 5 mg bevat lactose en aspartaam

Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Omdat Coversyl arg orodisper 5 mg orodispergeerbare tabletten ook een bron van fenylalanine (aspartaam) bevatten, kan dit schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Leg het tablet op de tong tot dit uiteenvalt en slik het af met speeksel, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens vóór de maaltijd.

Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De aanbevolen dosering is:

Bij hoge bloeddruk: de gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 5 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg. 10 mg per dag is de aanbevolen maximum dosis bij hoge bloeddruk.

Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 10 mg.

Hartfalen: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 2,5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 5 mg, de aanbevolen maximum dosis bij hartfalen.

Stabiel coronair lijden: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 5 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 10 mg, de aanbevolen maximum dosis voor deze indicatie. Als u 65 bent of ouder is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2,5 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 5 mg en de week daarna tot eenmaal daags 10 mg.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt afgeraden.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met de benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis Coversyl arg orodisper 5 mg bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Behandeling met Coversyl arg orodisper 5 mg is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het nemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met een arts, als u één van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen,
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen,
 • een ongewone snelle of onregelmatige hartslag of pijn op de borst,
 • hevige buikpijn.

In aflopende volgorde van frequentie kunnen o.a. de volgende bijwerkingen optreden:

 • Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): Hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, tintelingen, stoornissen van het gezichtsvermogen, tinnitus (oorsuizen), licht gevoel in het hoofd vanwege een lage bloeddruk, hoesten,

kortademigheid, maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, steeds terugkerende indigestie of spijsverteringsstoornissen, diarree, obstipatie), allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, gevoel van zwakte.

 • Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): Stemmingswisselingen, slaapstoornissen, bronchospasme (benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, zwelling van gezicht, tong of keel), intense jeuk of ernstige huiduitslag, vorming van blarenclusters over de huid, nierproblemen, impotentie, zweten, teveel eosinofielen (een type witte bloedcellen), slaperigheid, flauwvallen, hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie), vasculitis (ontsteking van bloedvaten), fotosensibiliteitsreactie (verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon), artralgie (gewrichtspijn), myalgie (spierpijn), pijn op de borst, malaise, vochtophoping in de armen en benen (perifeer oedeem), koorts, vallen, verandering in laboratoriumparameters: hoge kaliumspiegel in het bloed reversibel na het stoppen, lage natriumspiegel, hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) in geval van diabetespatiënten, verhoogd bloedureum en verhoogde bloedcreatinine.
 • Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers): Veranderingen in laboratoriumparameters: Verhoogd niveau van leverenzymen, hoog niveau van serumbilirubine.
 • Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Verwardheid, klachten berustend op stoornissen van het hart en/of de bloedvaten (onregelmatige hartslag, hartaanval en beroerte), eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), rinitis (loopneus of verstopte neus), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), acuut nierfalen, veranderingen in bloedwaarden zoals een lager aantal witte en rode bloedcellen, lager hemoglobine, lager aantal bloedplaatjes, ontsteking van de pancreas (die ernstige pijn in de buik en de rug veroorzaakt), hepatitis.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tablettencontainer na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De container zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is perindopril arginine. Eén orodispergeerbare tablet bevat 3,395 mg perindopril (overeenkomend met 5 mg perindopril arginine).
 • De andere stoffen in het orodispergeerbare tablet zijn: magnesium stearaat (E470B), hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide (E551), gesproeidroogde lactose zetmeel verbinding (lactosemonohydraat 85%, maïszetmeel 15%), aspartaam (E951), acesulfaam kalium (E950).

Hoe ziet Coversyl arg orodisper 5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Coversyl arg orodisper 5 mg orodispergeerbare tabletten zijn witte, ronde tabletten.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingseenheden van 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 of 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – Frankrijk

Fabrikant:

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy - Frankrijk

en

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ierland

In het register ingeschreven onder RVG 102893

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Coversum Arginin 5 mg Schmelztabletten
België COVERSYL comprimé orodispersible 5 mg
Bulgarije PRESTARIUM 5 mg Таблетка, диспергиращасе в устата
Cyprus COVERSYL Orodispersible 5 mg
Tsjechische Republiek PRESTARIUM NEO ORODISPERZNÍ tablety
Denemarken COVERSYL NOVUM Smelt
Estland Prestarium Arginine 5 mg suus dispergeeruv tablett
Finland COVERSORAL 5 mg
Frankrijk COVERSYL 5 mg comprimé orodispersible
Duitsland COVERSUM Arginin 5 mg Schmelztabletten
Griekenland COVERSYL Orodispersible 5 mg
Hongarije ARMIX Arginin 5 mg szájban diszpergálódó tabletta
Ijsland COVERSYL NOVUM Smelt
Ierland COVERSYL Arginine 5 mg Orodispersible tablets
Italië COVERSYL 5 mg compresse orodispersibili
Letland PRESTARIUM 5 mg mutē disperġējamās tabletes
Litouwen PRESTARIUM 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės
Luxemburg COVERSYL comprimé orodispersible 5 mg
Malta COVERSYL Arginine 5 mg Orodispersible Tablets
Nederland Coversyl arg orodisper 5 mg
Norwegen PERINDOPRILARGININ SERVIER 5 mg smeltetablett
Polen Prestarium Oro 5 mg
Portugal COVERSYL 5 mg comprimidos orodispersíveis
Roemanië PRESTARIUM 5 mg Comprimate orodispersabile
Slowakije PRESTARIUM A 5 mg orodispergovateľná tableta
Slovenië BIOPREXANIL 5 mg orodisperzibilne tablete
Spanje COVERSORAL 5 mg
Zweden Coversyl Novum 5 mg

Verenigs Koninkrijk COVERSYL Arginine 5 mg Orodispersible Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.