Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril tert-butylamine CF behoort tot een klasse geneesmiddelen die ‘ACE-remmers’ worden ge- noemd. Dit type geneesmiddelen werkt door de bloedvaten te verwijden, waardoor het voor uw hart ge- makkelijker wordt het bloed erdoorheen te pompen.

Perindopril tert-butylamine CF tabletten worden gebruikt:

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie);
 • voor de behandeling van hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet de hoeveelheid bloed kan rondpompen die nodig is voor het lichaam);
 • om het risico te verlagen van cardiale gebeurtenissen (voorvallen waarbij het hart betrokken is), zo- als hartinfarct, bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en bij wie al eerder sprake is geweest van een hartinfarct en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door verwijding van de bloedvaten die het van bloed voorzien.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of een van de andere bestanddelen van de tablet of een andere ACE-remmer (zie rubriek 6);
 • als bij u sprake is geweest van verschijnselen als piepende ademhaling, zwelling van gezicht, tong of keel, hevige jeuk, huiduitslag, flauwvallen of duizeligheid bij eerdere behandeling met een ACE- remmer of als u deze verschijnselen heeft gehad in andere omstandigheden (dit is een aandoening die ‘angio-oedeem’ wordt genoemd);
 • als bij u sprake is van een erfelijke aanleg voor weefselzwelling of weefselzwelling met onbekende oorzaak (erfelijk of idiopathisch angio-oedeem);
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter Perindopril tert-butylamine CF te vermij- den in het begin van de zwangerschap – zie de rubriek over zwangerschap.)

Als u denkt dat een van de bovengenoemde situaties voor u geldt, gebruik de tabletten dan niet. Raad- pleeg uw arts en volg zijn/haar advies op.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts VOORDAT u Perindopril tert-butylamine CF gebruikt:

 • als bij u sprake is van een risico van een overmatige daling van de bloeddruk. Dit kan onder meer het geval zijn als u lijdt aan hartfalen, nierfunctiestoornis of stoornissen in de vocht- en zoutbalans, bijv. doordat u plasmiddelen gebruikt (geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen), een zoutarm di- eet volgt of door braken of diarree;
 • als bij u sprake is van aortastenose (vernauwing van het grootste bloedvat vanuit het hart), mitralis- klepstenose (vernauwing van de mitralisklep van het hart), hypertrofische cardiomyopathie (een hart- spierziekte) of nierslagaderstenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet);
 • als bij u sprake is van overgevoeligheidsreacties of weefselzwelling (angio-oedeem) tijdens behande- ling met Perindopril tert-butylamine CF of andere ACE-remmers;
 • angioneurotisch oedeem komt vaker voor bij patiënten met een donkere huid dan bij patiënten met een niet-donkere huid;
 • als u desensibilisatiebehandeling zult ondergaan om de effecten te verminderen van een allergie voor bijen- of wespensteken;
 • als u LDL-aferese (het verwijderen van cholesterol uit uw bloed door een machine) ondergaat;
 • als u een hartaandoening heeft;
 • als u een leveraandoening heeft;
 • als u een nieraandoening heeft of onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan;
 • als u met dialyse wordt behandeld;
 • als bij u sprake is van een collageenziekte (bindweefsel) als systemische lupus erythematodes (SLE) of sclerodermie (beide auto-immuunziekte);
 • als u een zoutbeperkt dieet volgt of zoutvervangers gebruikt die kalium bevatten;
 • als u lijdt aan diabetes die niet goed onder controle gehouden wordt;
 • als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden), moet u uw arts hierover informeren. Perin- dopril tert-butylamine CF wordt niet aanbevolen in de vroege zwangerschap en mag niet worden ge- bruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het uw baby in dat stadium van de zwan- gerschap ernstige schade kan toebrengen (zie de rubriek over zwangerschap);
 • als u borstvoeding geeft;

Perindopril tert-butylamine CF tabletten worden niet aanbevolen voor kinderen.

U moet ook uw arts of het medische personeel vertellen dat u Perindopril tert-butylamine CF ge- bruikt

 • als u een episode van pijn op de borst (angina pectoris) heeft gehad;
 • als u een verdoving en/of een operatieve ingreep moet ondergaan;
 • als u kort geleden heeft moeten braken of diarree heeft gehad;
 • als uw bloeddruk onvoldoende is gedaald door uw etnische herkomst (in het bijzonder bij patiënten met een donkere huid);
 • als bij u sprake is van een aanhoudende droge hoest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Perindopril tert-butylamine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voor- schrift nodig heeft, voor kruidenmiddelen en natuurlijke middelen. U moet in het bijzonder uw arts raad- plegen als u een van de onderstaande middelen gebruikt, om zeker te zijn dat het veilig is om Perindopril tert-butylamine CF in te nemen:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, waaronder diuretica (plastablet- ten);
 • kaliumsparende diuretica (bijv. spironolacton, triamtereen of amiloride), kaliumsupplementen en ka- liumbevattende zoutvervangers;
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (insuline of tabletten) om de bloedglucosespiegel te verlagen;
 • lithium voor de behandeling van manie of manische depressie;
 • geneesmiddelen voor de behandeling van psychische stoornissen als depressie, angstgevoelens, schi- zofrenie en andere psychosen;
 • allopurinol voor de behandeling van jicht;
 • middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken (immunosuppressiva) voor de behandeling van au- to-immuunziekten (bijv. reumatoïde artritis) of na transplantatiechirurgie;
 • procaïnamide, een middel tegen onregelmatige hartslag;
 • niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) voor pijnverlichting, met inbegrip van aspirine (als de dosis hoger dan of gelijk is aan 3 g/dag);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrena- line of adrenaline);
 • vaatverwijders, waaronder nitraten (een product dat de bloedvaten wijder maakt);
 • heparine (bloedverdunner).

Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet wat deze geneesmiddelen zijn.

Zeg het tegen uw arts of tandarts voor u een narcosemiddel krijgt toegediend of een operatieve ingreep ondergaat, omdat uw bloeddruk tijdens de anesthesie plotseling kan dalen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het wordt aanbevolen Perindopril tert-butylamine CF voorafgaand aan een maaltijd in te nemen met vol- doende vocht (bijv. water) om de invloed van voedsel op de manier waarop het geneesmiddel werkt te verminderen.

Kaliumhoudende voedingssupplementen of zoutvervangers mogen niet worden gebruikt als u Perindopril tert-butylamine CF gebruikt. De kaliumspiegel in het bloed kan dan te hoog worden. Ook kunnen grote

hoeveelheden (keuken)zout (NaCl) in de voeding het bloeddrukverlagende effect van Perindopril tert- butylamine CF verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden), moet u uw arts hierover informeren. Normaal zal uw arts u adviseren te stoppen met het innemen van Perindopril tert-butylamine CF voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en u adviseren een ander geneesmiddel in te nemen in plaats van Perindopril tert-butylamine CF. Perindopril wordt niet aanbevolen in de vroege zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het uw baby ernstige schade kan toebrengen bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Vertel uw arts onmiddellijk als u borstvoeding geeft of op het punt staat met borstvoeding te beginnen. Perindopril wordt niet aanbevolen aan moeders die borstvoeding geven; uw arts kan een andere behande- ling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby nog maar net of te vroeg is geboren.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Perindopril tert-butylamine CF heeft weliswaar geen invloed op de alertheid, maar bij sommige patiënten kunnen verschillende reacties als duizeligheid of zwakte als gevolg van de daling van de bloeddruk optre- den, vooral in het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosis. Als dat bij u het geval is, kan uw vermogen om (auto) te rijden of machines te bedienen verstoord zijn.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Perindopril tert-butylamine CF bevat lactose (melksuiker). Heeft uw arts u verteld dat u sommige suikers niet verdraagt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Perindopril tert-butylamine CF kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met andere geneesmid- delen die de bloeddruk verlagen.

De gebruikelijke doseringen voor Perindopril tert-butylamine CF zijn:

Hoge bloeddruk: de gebruikelijke aanvangsdosis bedraagt 4 mg eenmaal daags ’s morgens.

Bij oudere patiënten, patiënten met een lage bloeddruk of hartfalen kan een aanvangsdosis van 2 mg wor- den gebruikt.

Na een maand kan deze dosis worden verhoogd tot 4 mg per dag en indien nodig tot 8 mg per dag.

Hartfalen: behandeling dient plaats te vinden onder strikt medisch toezicht met 2 mg eenmaal daags. Na twee weken kan deze dosis indien nodig worden verhoogd tot 4 mg per dag.

Stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd): de gebruikelijke aanvangsdosis bedraagt 4 mg eenmaal daags. Na twee weken en als 4 mg goed wordt verdragen, kan deze dosis worden verhoogd tot 8 mg eenmaal daags.

Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke aanvangsdosis 2 mg eenmaal daags. Na één week kan deze dosis worden verhoogd tot 4 mg eenmaal daags en na nog een week tot 8 mg eenmaal daags.

Uw arts kan een bloedonderzoek laten uitvoeren om te controleren of uw nieren goed werken alvorens de dosis te verhogen tot 8 mg.

In geval van nier- of leverfunctiestoornis zal uw arts uw dosis Perindopril tert-butylamine CF aanpassen. Neem uw tablet(ten) in met een glas water, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens, vóór een maaltijd. Als u plastabletten (diuretica) gebruikt, kan uw arts besluiten de dosis hiervan te verlagen of het gebruik zelfs stop te zetten bij aanvang van uw behandeling met Perindopril tert-butylamine CF.

Perindopril tert-butylamine CF is niet geschikt voor toepassing bij kinderen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde zieken- huis als u te veel tabletten heeft ingenomen. Het meest waarschijnlijke effect in geval van een overdosis is een lage bloeddruk. Als de bloeddruk opvallend laag wordt (verschijnselen als duizeligheid of flauwte), kan het helpen om met de benen omhoog te gaan liggen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel elke dag inneemt. Als u echter vergeet een of meer doses in te nemen, neem dan een dosis in zodra u eraan denkt en ga vervolgens verder zoals is voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen met het innemen van dit geneesmiddel. Ook als u zich goed voelt, kan het noodzakelijk zijn dit geneesmiddel te blijven innemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te ma- ken.

Deze bijwerkingen doet zich soms voor (bij minder dan 1 op de 100 mensen). Als u echter een van de volgende bijwerkingen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

 • zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel
 • ademhalingsproblemen
 • duizeligheid of flauwvallen
 • ongewoon snelle of onregelmatige hartslag

Dit zijn verschijnselen van een ernstige reactie (angio-oedeem) die kunnen optreden met alle geneesmid- delen van dit type (ACE-remmers). Deze reactie moet onmiddellijk worden behandeld, doorgaans in het ziekenhuis.

Andere mogelijke bijwerkingen

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • hoesten, kortademigheid
 • licht gevoel in het hoofd door een lage bloeddruk (vooral na de eerste paar doses, als de dosis wordt verhoogd of wanneer ook plastabletten worden ingenomen)
 • hoofdpijn, duizeligheid, draaiduizeligheid, vermoeidheid, tintelingen, spierkrampen, problemen met het gezichtsvermogen (bijv. wazig zien, oogpijn), oorsuizingen of andere geluiden in de oren (tinni- tus)
 • misselijkheid, braken, buikpijn, veranderingen in de smaaksensatie, een gevoel van maag- of darm- problemen, diarree, obstipatie (verstopping)
 • huiduitslag, jeuk
 • gevoel van zwakte

Soms (bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • veranderingen in stemming of slaap
 • bronchospasme (beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid)
 • droge mond
 • nierproblemen
 • impotentie
 • zweten

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • verwardheid
 • onregelmatige hartslag, hartinfarct en beroerte (deze zijn gemeld met ACE-remmers in samenhang met lage bloeddruk)
 • angina pectoris (beklemmend pijnlijk gevoel op de borst)
 • een zeldzame vorm van longontsteking (eosinofiele pneumonie), verstopte neus of loopneus (rinitis)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • huidreacties die het gevolg zijn van een allergische reactie met een groot aantal verschillende moge- lijke oorzaken (erythema multiforme)
 • acute nierproblemen
 • veranderingen in de bloedceltelling: uw arts kan besluiten van tijd tot tijd bloedonderzoek te laten uitvoeren om hierop te controleren.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • hypoglykemie (verlaging van de bloedglucosespiegel)
 • ontsteking van de bloedvaten, dikwijls met huiduitslag

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blis- terverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaar- heidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apo- theker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoor- de manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: perindopril tert-butylamine.

Perindopril tert-butylamine CF 2 mg, tabletten:

Elke tablet bevat 2 mg perindopril tert-butylamine, overeenkomend met 1,773 mg perindopril als natri- umzout (ter plaatse gevormd) en overeenkomend met 1,669 mg perindopril.

Perindopril tert-butylamine CF 4 mg, tabletten:

Elke tablet bevat 4 mg perindopril tert-butylamine, overeenkomend met 3,546 mg perindopril als natri- umzout (ter plaatse gevormd) en overeenkomend met 3,338 mg perindopril.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, watervrije lactose, maïszetmeel en talk.

Hoe ziet Perindopril tert-butylamine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

2 mg: witte tot roomwitte, ovale tabletten met een breukstreep aan beide zijden. Aan één kant van de breukstreep en op elke zijde van de tablet staat een “2” gestempeld. De breukstreep is alleen om het bre- ken te vereenvoudigen zodat het inslikken gemakkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

4 mg: witte tot roomwitte, ovale tabletten met een breukstreep aan beide zijden. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Aluminium/aluminium blisterverpakking.

Verpakkingsgrootten: 10 tabletten

30 tabletten

60 tabletten

90 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant

Weimer Pharma GmbH

Im Steingerüst 30

76437 Rastatt

Duitsland

Galex d.d. Tišinska ulica 29g

9000 Murska Sobota Slovenië

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder

Perindopril tert-butylamine CF 2 mg 103871
Perindopril tert-butylamine CF 4 mg 103873

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

2 mg:  
Frankrijk: Kenomon 2 mg Comprimé sécable
Luxemburg: Monopal 2 mg Comprimé
Nederland: Perindopril tert-butylamine CF 2 mg, tabletten
Verenigd Koninkrijk: Pritnox 2 mg Tablets
4 mg:  
België: Perindopril Galex 4 mg Comprimé
Frankrijk: Kenomon 4 mg Comprimé sécable
Italië: Perindopril Sandoz GmbH 4 mg Compresse
Luxemburg: Monopal 4 mg Comprimé
Nederland: Perindopril tert-butylamine CF 4 mg, tabletten
Polen: Pritnox
Portugal: Perindopril toLife 4 mg Comprimidos
Verenigd Koninkrijk: Pritnox 4 mg Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK