Advertentie

Auteur: Glenmark Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril hoort bij een groep geneesmiddelen die ACE-remmers genoemd worden. Deze werken doordat zij de bloedvaten verwijden. Hierdoor kan uw hart gemakkelijker bloed door het lichaam pompen.

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg en 4 mg tabletten worden gebruikt:

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).
 • voor de behandeling van hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen).
 • ter vermindering van het risico van cardiale voorvallen, zoals een hartaanval, bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd) en bij patiënten die reeds een hartaanval en/of een operatie hebben gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door de vaten die het bloed toevoeren te verwijden.

Perindopril tert-butylamine Glenmark 8 mg tabletten worden gebruikt:

 • voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).
 • ter vermindering van het risico van cardiale voorvallen, zoals een hartaanval, bij patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:

naar het hart is verminderd of geblokkeerd) en bij patiënten die reeds een hartaanval en/of een operatie hebben gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door de vaten die het bloed toevoeren te verwijden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Perindopril tert-butylamine Glenmark niet in de volgende situaties

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of voor één van de andere bestanddelen, of voor een andere ACE-remmer (zie rubriek 6 voor verdere informatie).
 • Als u in het verleden last heeft gehad van een acute zwelling van gezicht, tong of strottenhoofd (angioneurotisch syndroom), ongeacht of dit al dan niet werd veroorzaakt door behandeling met een soortgelijk geneesmiddel (ACE-remmer).
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Perindopril tert- butylamine Glenmark aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie ook ‘zwangerschap’)

Kinderen

Perindopril tert-butylamine Glenmark is niet geschikt voor kinderen.

Wees extra voorzichtig met Perindopril tert-butylamine Glenmark

Raadpleeg uw arts voor u Perindopril tert-butylamine glenmark gaat gebruiken als

 • u lijdt aan een vernauwing van de hartkleppen (aorta- of mitralisklep stenose) of een aandoening van de hartspier (hypertrofische cardiomyopathie) of een vernauwing van de slagader die de nieren voorziet van bloed (renale arterie stenose).
 • u kort geleden een niertransplantatie heeft gehad.
 • u nog andere hart-, lever- of nierproblemen heeft, of als u gedialyseerd wordt.
 • u diabetes heeft die niet goed onder controle is.
 • men u gezegd heeft om het zoutgebruik in uw eten te beperken of om een zoutvervanger te gebruiken die kalium bevat.
 • u een collageenaandoening heeft zoals systemische lupus erythematosus of scleroderma.
 • u gaat beginnen met een behandeling of wordt behandeld om de gevolgen te verminderen van een allergie tegen bijen- of wespensteken.
 • u cholesterol uit uw bloed laat verwijderen door een machine (LDL-aferese).

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘zwangerschap’).

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:

Als u een plotselinge druk op de borst of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (vaak als allergische reactie) ervaart (angioneurotisch oedeem), moet u onmiddellijk uw arts op de hoogte stellen en stoppen met de behandeling met Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, 4 mg of 8 mg. Dit geldt voor alle ACE-remmers.

Vertel uw arts of apotheker dat u Perindopril tert-butylamine Glenmark gebruikt als

 • u binnenkort geopereerd moet worden of onder algemene narcose moet worden gebracht.
 • u kort geleden last heeft gehad van diarree of heeft overgegeven.
 • uw bloeddruk niet voldoende verlaagd wordt door etnische afkomst (met name bij patiënten met een donkere huidskleur).

Gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

In het bijzonder moet u met uw arts overleggen vóór u Perindopril tert-butylamine Glenmark gaat gebruiken als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen voor hoge bloeddruk inclusief plastabletten (diuretica).
 • plastabletten (diuretica) die van invloed zijn op kalium zoals spironolacton, triamtereen of amiloride.
 • geneesmiddelen om uw kaliumniveau te verhogen.
 • heparine (voor bloedverdunning) kan ook van invloed zijn op de kaliumconcentraties in uw bloed.
 • geneesmiddelen voor diabetes (insuline of tabletten).
 • lithium (voor manie of depressie).
 • geneesmiddelen voor geestesziekten zoals depressie, angst, schizofrenie of andere psychosen.
 • allopurinol tegen jicht.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van auto-immuunziekten (zoals reumatoïde artritis) of verstrekt na transplantatiechirurgie. Deze worden immunosuppressiva genoemd.
 • procaïnamide (voor onregelmatig hartslag).
 • niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID's zoals ibuprofen, diclofenac), waaronder aspirine tegen pijn.
 • geneesmiddelen voor lage bloeddruk, shock of astma (waaronder efedrine, noradrenaline of adrenaline).
 • geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden (vasodilatoren, zoals nitraten).

Vraag uw arts als u niet zeker weet wat deze geneesmiddelen zijn.

Vertel de arts als u in het verleden één of meerdere van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt heeft, maar daar nu mee gestopt bent.

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:

Innemen van Perindopril tert-butylamine Glenmark met voedsel en drank

Neem perindopril tert-butylamine ´s morgens in voor een maaltijd om de invloed van voedsel op de manier waarop het geneesmiddel werkt te verminderen.

Gebruik geen kalium bevattende voedingssupplementen of zoutsupplementen zolang u perindopril tert-butylamine gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Perindopril tert-butylamine Glenmark een ander geneesmiddel te gebruiken. Perindopril tert-butylamine Glenmark wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Perindopril tert- butylamine Glenmark wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Perindopril tert-butylamine Glenmark heeft gewoonlijk geen invloed op alertheid maar bij sommige patiënten kan duizeligheid of zwakte als gevolg van lage bloeddruk optreden. Als u op deze manier wordt beïnvloed kan uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen worden aangetast.

U kunt duizelig of moe worden als u Perindopril tert-butylamine Glenmark gebruikt, net als bij andere ACE-remmers. Als dit gebeurt, moet u niet gaan rijden of machines bedienen. U moet hier met uw arts over spreken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Perindopril tert-butylamine Glenmark tabletten

De tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts bepaalt met welke hoeveelheid Perindopril tert-butylamine Glenmark u moet beginnen. Dit kan worden verhoogd afhankelijk van uw aandoening en andere

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:

geneesmiddelen die u neemt. Gebruik Perindopril tert-butylamine Glenmark precies zoals uw arts u heeft voorgeschreven.

Als u het niet zeker weet, kunt u dit nogmaals vragen aan uw arts of apotheker. Verander de hoeveelheid geneesmiddel die u gebruikt niet tenzij uw arts u dit voorschrijft. Perindopril tert-butylamine Glenmark kan alleen gebruikt worden of in combinatie met andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen.

 • Neem Perindopril tert-butylamine Glenmark tabletten alleen oraal in.
 • Neem ze 's morgens in, voor een maaltijd.
 • U kunt uw tablet(ten) het beste iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen met een glas water.

Perindopril tert-butylamine Glenmark is niet geschikt voor kinderen.

De gebruikelijke dosering bedraagt:

Hoge bloeddruk

 • startdosis: dagelijks 4 mg Perindopril tert-butylamine Glenmark.
 • na een maand kan dit door uw arts worden verhoogd tot dagelijks 8 mg. 8 mg per dag is de hoogste hoeveelheid die normaal gebruikt wordt.

Bij oudere mensen met hoge bloeddruk zijn de dagelijkse hoeveelheden gewoonlijk:

 • 2 mg elke dag
 • na een maand kan dit door uw arts worden verhoogd tot dagelijks 4 mg. Dagelijks 8 mg is de hoogst gebruikte hoeveelheid.

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, 4 mg of 8 mg alleen gebruiken met andere geneesmiddelen voor hoge bloeddruk die geen ACE-remmers zijn.

Als u plastabletten (diuretica) gebruikt:

 • uw arts kan het gebruik hiervan stopzetten 2 tot 3 dagen voor u begint met het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark. Dit om een sterke daling van uw bloeddruk te voorkomen.
 • indien nodig kunt u weer plastabletten gaan gebruiken nadat u begonnen bent met het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark.
 • als het niet mogelijk is om te stoppen met uw plastabletten, dan kunt u daarnaast ook nog 2 mg Perindopril tert-butylamine Glenmark gaan gebruiken.

Uw arts of apotheker zal u precies vertellen wat u moet doen.

De arts kan u laten beginnen met 2 mg Perindopril tert-butylamine Glenmark als:

 • Uw bloeddruk erg hoog is.
 • U niet voldoende water in uw lichaam heeft (gedehydrateerd bent).
 • U een laag zoutgehalte in uw bloed heeft.
 • U een hartprobleem heeft, wat wil zeggen dat het hart moeite heeft om bloed door het lichaam te pompen (cardiale decompensatie).
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:
 • U een hoge bloeddruk heeft doordat de bloedvaten in de nieren geblokkeerd zijn (vernauwing van de bloedvaten).
 • U een overmatige bloeddrukdaling heeft na de eerste dosis.

Hartfalen

De sterkte van 8 mg is niet geschikt voor de behandeling van deze aandoening

 • startdosis dagelijks 2 mg Perindopril tert-butylamine Glenmark.
 • na twee weken kan dit door uw arts worden verhoogd tot dagelijks 4 mg.

Stabiel coronair vaatlijden:

 • de normale startdosis is eenmaal daags 4 mg Perindopril tert-butylamine Glenmark.
 • na twee weken kan dit door uw arts worden verhoogd tot dagelijks 8 mg.

Bij oudere mensen met stabiel coronair vaatlijden zijn de dagelijkse hoeveelheden normaal:

 • dagelijks 2 mg.
 • na één week kan dit door uw arts worden verhoogd tot dagelijks 4 mg.
 • en na nog een week tot dagelijks 8 mg wat de hoogst gebruikte hoeveelheid is.

Wat u moet doen als u meer Perindopril tert-butylamine Glenmark heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een te hoge dosis heeft ingenomen.

De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen: lage bloeddruk, shock, nierproblemen, versnelde ademhaling, versnelde hartslag, onregelmatige hartslag (palpitaties), langzame hartslag, duizeligheid of angst en hoest.

Wat u moet doen als u bent vergeten Perindopril tert-butylamine Glenmark in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u vergeten bent om één of meer tabletten in te nemen, moet u de tabletten die u vergeten bent overslaan. Als u twijfelt, contact opnemen met uw arts.

Als u stopt met het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark

Stop niet met het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark zonder dat u contact opneemt met uw arts.

Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk of hartfalen moeten normaal de rest van uw leven worden ingenomen. Als u het gebruik van Perindopril tert-butylamine Glenmark stopt, kan dit uw aandoening verergeren.

Als u nog verdere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Perindopril tert-butylamine Glenmark bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als één van de volgende symptomen zich voordoet, moet u stoppen met het gebruik van uw tabletten en uw arts hier onmiddellijk van op de hoogte stellen:

 • opzwellen van het gezicht, lippen, mond, tong of keel.
 • ademhalingsmoeilijkheden.
 • duizelig of gevoel van zwakte.
 • zeer snelle of onregelmatige hartslag.

Dit is een zeer zeldzame maar ernstige reactie onder de naam angio-oedeem, die zich kan voordoen bij alle geneesmiddelen van dit type (ACE-remmers). U moet onmiddellijk behandeld worden, gewoonlijk in het ziekenhuis.

Vaak, (komt voor bij 1 of meer dan 1 op de 100 maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten).

 • hoest, benauwdheid
 • duizeligheid door lage bloeddruk (vooral als u begint met Perindopril tert-butylamine Glenmark of bij verhoging van de hoeveelheid, of als u ook plastabletten gebruikt).
 • hoofdpijn, duizeligheid, of vermoeid, duizeligheid met een draaierig gevoel (vertigo), prikkelingen en steken, spierkramp, wazig zicht, pijn in de ogen, waarnemen van geluiden in de oren (tinnitus).
 • misselijkheid of braken, maagpijn of indigestie.
 • Veranderingen in smaak, diaree, verstopping, huiduitslag en jeuk

Soms : (komt voor bij 1 of meer dan 1 op de 1000 maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten).

 • veranderingen in stemmingen of slaapgedrag.
 • benauwdheid op de borst, fluitende ademhaling en ademnood (bronchospasme).
 • droge mond.
 • nierproblemen.
 • niet in staat om een erectie te krijgen.
 • zweten.
 • fluitende ademhaling, opzwellen van gezicht, tong of keel, intense jeuk, huiduitslag flauwvallen of duizeligheid (angio-oedeem).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 persoon op de 10.000).

 • verward gevoel.
 • onregelmatige hartslag, pijn in de borstkas die optreedt bij een hartkwaal (angina pectoris), hartaanval en beroerte (deze zijn voorgekomen met ACE-remmers bij mensen met lage bloeddruk).
 • borstkasinfectie (eosinofiliepneumonie), verstopte- of loopneus (rhinitis).
 • ontstoken alvleesklier (pancreatitis).
 • leverontsteking (hepatitis).
 • huidreactie als bij een allergie (erythema multiforme).
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:
 • veranderingen in het bloed. Uw arts kan uw bloed laten onderzoeken om dit te controleren.
 • acute nierproblemen.
 • bij diabetische patiënten kan hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) optreden
 • vasculitis (ontsteking van bloedvaten) is gerapporteerd

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 30°C

Gebruik Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, 4 mg of 8 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter "niet gebruiken na" of “exp”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, terwijl de laatste cijfers het jaar aangeven.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheek wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Aflevering: op medisch voorschrift

Wat bevat Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, 4 mg en 8 mg tabletten?

De werkzame stof is:

Perindopril tert-butylamine.

 • Elke tablet Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg bevat 2 mg perindopril tert- butylamine zout overeenkomend met 1,669 mg perindopril
 • Elke tablet Perindopril tert-butylamine Glenmark 4 mg bevat 4 mg perindopril tert- butylamine zout overeenkomend met 3,338 mg perindopril
 • Elke tablet Perindopril tert-butylamine Glenmark 8 mg bevat 8 mg perindopril tert- butylamine zout overeenkomend met 6,676 mg perindopril

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E470B).

Hoe ziet Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, 4 mg of 8 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

 • 2 mg: Witte, ronde, biconvexe tabletten, vlak aan beide zijden.
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter Date:
 • 4 mg: Witte, staafvormige tabletten met een breuklijn aan beide zijden, ‘PP’ op de ene zijde en ‘4’ op de andere.
 • 8 mg: Witte, ronde, biconvexe tabletten met ‘PP’ aan de ene zijde en ‘8’ aan de andere.

Elke tabletsterkte is verkrijgbaar in een verpakking van 14, 20, 28, 30, 56 en 60 tabletten in aluminium blisterverpakking.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant De houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2 B Draycott Avenue, Kenton,

Middlesex, HA3 0BU - Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

 • Tillomed Laboratories Ltd, 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots, Cambridgeshire PE19 8ET Verenigd Koninkrijk.
 • Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Fibichova 143, 56617 Vysoké Mýto, Tsjechië .

In het register ingeschreven onder

 • RVG 101725 Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, tabletten.
 • RVG 101755 Perindopril tert-butylamine Glenmark 4 mg, tabletten.
 • RVG 101757 Perindopril tert-butylamine Glenmark 8 mg, tabletten.

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA toegelaten onder de volgende namen:

Nederland Perindopril tert-butylamine Glenmark 2 mg, tabletten
  Perindopril tert-butylamine Glenmark 4 mg, tabletten
  Perindopril tert-butylamine Glenmark 8 mg, tabletten
Bulgarije Lextril 2 mg tablets
  Lextril 4 mg tablets
  Lextril 8 mg tablets
Tsjechië Gleperil 4 mg
  Gleperil 8 mg
Hongarije Gleperil 2 mg tabletta
  Gleperil 4 mg tabletta
  Gleperil 8 mg tabletta
Polen Lextril
Portugal Prindex 2 mg
  Prindex 4 mg
  Prindex 8 mg
Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten  
Module 1 Administrative information and prescribing information  
1.3.1 Bijsluiter   Date:
Roemenië Prindex 4 mg
  Prindex 8 mg
Slowakije Prindex 4 mg
  Prindex 8 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen www.cbg-meb.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK