Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg, tabletten | Nederland

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg, tabletten

Producent: Mylan

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Enalapril behoort tot een groep geneesmiddelen die remmers van angiotensine-converterend enzym (ACE-remmers) genoemd worden en verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten wijder te maken.

Hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die “plasmiddelen” (diuretica) genoemd worden en verlaagt de bloeddruk door de uitscheiding van urine te vergroten.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg bevat een combinatie van enalapril en hydrochloorthiazide en wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk als behandeling met enalapril alleen onvoldoende is.

Uw arts kan Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg ook voorschrijven in plaats van aparte tabletten enalapril en hydrochloorthiazide met dezelfde doses.

Deze combinatie met vaste doses is niet geschikt als startbehandeling.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor geneesmiddelen die van sulfonamide afgeleid zijn (voornamelijk antibiotica, bijv. sulfamethoxazol);
 • als u bij gebruik van andere geneesmiddelen uit de groep ACE-remmers (angiotensine- converterend enzymremmers) zwelling van de ledematen, het gezicht, de lippen, keel, mond of tong (angio-oedeem) heeft gekregen;
 • als u eerder onder welke omstandigheden dan ook zwelling van ledematen, gezicht, lippen, keel, mond of tong (angio-oedeem) heeft gehad;
 • als een van uw bloedverwanten zwelling van ledematen, gezicht, lippen, keel, mond of tong (angio-oedeem) heeft gehad;
 • als u ernstige nierproblemen heeft;
 • als u geen urine uitscheidt (anurie);
 • als u ernstige leverproblemen of een neurologische aandoening als gevolg van ernstige leverproblemen (hepatische encefalopathie) heeft;
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om dit middel niet te gebruiken aan het begin van de zwangerschap- zie ook ‘Zwangerschap’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel als u:

 • een vernauwing van de slagaderen (atherosclerose) heeft of problemen in de bloedvaten van de hersenen zoals een beroerte of een “transient ischemic attack” (TIA, een miniberoerte);
 • lijdt aan een ziekte gekenmerkt door verminderde bloedtoevoer naar de hartspier, meestal als gevolg van coronaire vaatziekten (ischemische hartziekte);
 • onvoldoende pompkracht van het hart heeft (hartfalen);
 • een lage bloeddruk heeft, een zoutarm dieet volgt of plasmiddelen (diuretica) gebruikt;
 • abnormale hoeveelheden water en mineralen in het lichaam heeft (verstoorde vloeistof/elektrolytenbalans) met waarneembare verschijnselen zoals misselijkheid, buikkrampen, en/of braken, hoofdpijn, oedeem (zwelling), spierzwakte en/of tremor;
 • een ziekte van de hartspier heeft (hypertrofe cardiomyopathie), vernauwing van de grootste slagader die het bloed uit het hart voert, de aorta (aortastenose), of een vernauwing van de slagader heeft naar de enige functionerende nier, een niertransplantatie of andere vormen van een hartziekte die uitstroom-obstructie wordt genoemd;
 • LDL-aferese moet ondergaan (het verwijderen van cholesterol uit het bloed door middel van een apparaat);
 • desensibilisatietherapie ondergaat voor bepaalde vormen van insectengif, zoals bijen- of wespensteken;
 • suikerziekte (diabetes) heeft;
 • jicht heeft, een hoog gehalte urinezuur in het bloed heeft of behandeld wordt met allopurinol;
 • onder narcose gebracht moet worden;
 • kort geleden langdurig heftig heeft moeten braken en/of ernstige diarree heeft gehad;
 • een onderzoek naar de werking van de bijschildklier moet ondergaan;
 • nu of vroeger lever- of nierproblemen heeft (gehad), of een vernauwing van de slagaderen naar de nieren heeft (nierarteriestenose) of maar één werkende nier heeft, of als u dialyse (kunstmatig zuiveren van het bloed) ondergaat;
 • bepaalde ziekten van uw bloedvaten (collageen vaataandoeningen) heeft, zoals systemische lupus erythematodes (SLE) of sclerodermie, die gepaard kunnen gaan met huiduitslag, gewrichtspijn en koorts;
 • een geneesmiddel gebruikt dat de werking van het afweersysteem remt (immunosuppressivum), of procaïnamide, dat gebruikt wordt bij hartritmestoornissen (aritmieën);
 • allergieën of astma heeft;
 • lithium gebruikt. Lithium wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde psychiatrische aandoeningen.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van van dit middel wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in deze periode gebruikt (zie ook ‘Zwangerschap’). Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg wordt niet aanbevolen als u uw kind borstvoeding geeft.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg wordt in de volgende gevallen meestal niet aanbevolen; praat dus eerst met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt:

 • als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan;
 • als u grote hoeveelheden kalium in het bloed heeft; het kaliumgehalte in uw bloed moet tijdens de behandeling in de gaten worden gehouden. Risicofactoren voor een verhoogd kaliumgehalte zijn onder andere een verminderde nierfunctie, een leeftijd boven de 70 jaar, dehydratie, acuut hartfalen, verzuring van het bloed (metabole acidose), suikerziekte (diabetes mellitus), gelijktijdig gebruik van kaliumsparende plasmiddelen (diuretica), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers of geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed verhogen. Het is ook mogelijk dat u lage kaliumspiegels in uw bloed heeft ontwikkeld gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk, verstoord hartritme, enz. (bijv. veroorzaakt door interacties met andere geneesmiddelen, overmatig verlies van urine, enz.).

Zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” hieronder.

Vertel het uw arts als u een sporter bent en een dopingtest moet ondergaan. Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg bevat namelijk een werkzame stof die in een dopingtest een positief resultaat kan geven.

Ouderen (>70 jaar) of ondervoede patiënten dienen Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg extra voorzichtig te gebruiken.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg kan bij mensen van het negroïde ras minder goed werken.

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Tijdens het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende klachten krijgt:

 • U voelt zich duizelig na de eerste dosis. Enkele mensen reageren op de eerste dosis of op een dosisverhoging met duizeligheid, zwakte, flauwte en misselijkheid.
 • Plotselinge zwelling van de lippen, het gezicht en de nek, mogelijk ook van de handen en voeten, of een piepende ademhaling of schorheid. Dit wordt angio-oedeem genoemd. Het kan op ieder moment van de behandeling optreden. ACE-remmers veroorzaken vaker angio-oedeem bij mensen van het negroïde ras dan bij anderen.
 • Koorts, keelpijn of zweertjes in de mond (dit kunnen verschijnselen zijn van een infectie veroorzaakt door een afname van het aantal witte bloedlichaampjes).
 • Geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht), wat een teken van leverziekte kan zijn.
 • Langdurige droge hoest. Hoesten is gemeld bij het gebruik van ACE-remmers, maar het kan ook een symptoom zijn van andere aandoeningen van de bovenste luchtwegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U mag Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg niet tegelijk gebruiken met de volgende geneesmiddelen:

 • kaliumsupplementen of kalium bevattende zoutvervangers;
 • diuretica (plasmiddelen) die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen, waaronder kaliumsparende diuretica zoals spironolacton, triamtereen of amiloride;
 • andere bloeddrukverlagende middelen;
 • verdovende middelen en middelen tegen geestesziekten of neerslachtigheid, middelen tegen psychoses, tricyclische antidepressiva of kalmerende middelen;
 • lithium (middel bij depressie);
 • pijnstillende middelen en ontstekingsremmende geneesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur of indometacine;
 • goudinjecties (natriumaurothiomalaat), een middel tegen reumatische artritis;
 • middelen zoals efedrine, die gebruikt worden in bepaalde hoest- en verkoudheidsmiddelen, of noradrenaline en adrenaline, gebruikt bij lage bloeddruk, shock, hartfalen, astma of allergieën;
 • bloedsuikerverlagende middelen zoals insuline en orale antidiabetica;
 • colestyramine harsen en colestipol (cholesterolverlagende middelen);
 • corticosteroïden (ontstekingsremmende hormoonachtige stoffen);
 • ACTH, gebruikt om het al dan niet functioneren van de bijnierschors vast te stellen;
 • spierverslappende middelen (bijv. tubocurarine chloride, spierverslappers die bij operaties worden gebruikt);
 • allopurinol, probenecide, sulfinpyrazon (middelen tegen jicht);
 • geneesmiddelen zoals atropine of biperideen, die worden gebruikt bij verschillende aandoeningen zoals maag- en darmkrampen, blaasspasmen, astma, wagenziekte, spierkrampen en als hulpmiddel bij narcose;
 • middelen toegepast bij kanker zoals cyclofosfamide of methotrexaat;
 • middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken, middelen ter voorkoming van afstotingsreacties na een orgaan- of beenmergtransplantatie, zoals ciclosporine;
 • hartglycosiden (bijv. digoxine, middelen die de hartwerking versterken);
 • middelen die als bijwerking afwijkingen in de prikkelgeleiding in het hart kunnen veroorzaken, zoals middelen tegen hartritmestoornissen, enkele middelen tegen psychose en andere middelen zoals antibacteriële middelen;
 • calciumzouten en vitamine D; de concentratie calcium in het bloed kan stijgen (dit kan leiden tot maagdarmaandoeningen, overmatige dorst, zeer vaak plassen, vermoeidheid, zwakte en gewichtsafname);
 • carbamazepine, een geneesmiddel dat vooral bij epilepsie en bipolaire stoornis wordt gebruikt;
 • amfotericine B (middel tegen schimmels);
 • laxantia (middelen die de stoelgang bevorderen);
 • jodiumhoudende contrastmiddelen, die de zichtbaarheid verhogen van de vaatstructuur of bepaalde organen bij radiologisch onderzoek;
 • barbituraten, geneesmiddelen met een kalmerend effect (die werken op het centraal zenuwstelsel);
 • opioïde pijnstillers (sterke pijnstillers zonder ontstekingsremmende werking);
 • carbenoxolon, een geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van zweren aan de maag en slokdarm;
 • salicylaten, geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van pijn en/of ontstekingen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg kan met of zonder voedsel ingenomen worden. Het gebruik van alcohol samen met dit geneesmiddel kan het bloeddrukverlagende effect versterken (en kan dan o.a. duizeligheid bij opstaan veroorzaken).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats daarvan een ander geneesmiddel voorschrijven. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid en vermoeidheid. Als u last krijgt van deze bijwerkingen, rijd dan geen auto en bedien geen machines (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Patiënten die geen lactose verdragen, dienen er rekening mee te houden dat Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg een kleine hoeveelheid lactose bevat. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is één tablet eenmaal per dag.

Ouderen

Uw arts zal de dosering van enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide zorgvuldig aanpassen.

Nierproblemen

Uw arts zal de dosering van enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide zorgvuldig aanpassen.

Wijze van toediening

De tabletten moeten met wat water ingenomen worden.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

De breukstreep dient alleen om de tablet kleiner te maken, zodat deze makkelijker ingeslikt kan worden, en niet om de tablet in gelijke helften te verdelen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind een tablet heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Klachten van overdosering kunnen zijn: een lage bloeddruk, een te snelle of te trage hartslag, hartkloppingen (te snelle of onregelmatige hartslag), shock, snelle ademhaling, hoesten, misselijkheid en braken, kramp, duizeligheid, slaperigheid en verwarring of angst, veel moeten plassen of juist niet kunnen plassen. Neem deze bijsluiter, eventuele overgebleven tabletten en het doosje of de flacon mee naar het ziekenhuis of de arts, zodat zij weten welke tabletten geslikt zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis op de normale tijd.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit middel, vraag dan uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De behandeling van hoge bloeddruk is langdurig, en onderbreking van de behandeling moet met de arts besproken worden. Onderbreken of stoppen van de behandeling kan uw bloeddruk verhogen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van de volgende verschijnselen, stop dan met het innemen van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Een ernstige allergische reactie, angio-oedeem genaamd (uitslag, jeuk, zwelling van de ledematen, het gezicht, de lippen, mond of keel die moeite met slikken of ademhalen kan veroorzaken). Dit is een ernstige bijwerking die vaak voorkomt (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten). U heeft mogelijk dringend medische behandeling of ziekenhuisopname nodig.
 • Geelzucht (geel worden van de huid en het oogwit). Dit is een mogelijk ernstige bijwerking, die zelden voorkomt (bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) en wijst op ontsteking van de lever. U heeft mogelijk dringend medische behandeling of ziekenhuisopname nodig.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg veroorzaakt vaak een lage bloeddruk, die gepaard kan gaan met een licht gevoel in het hoofd en zwakte. Bij sommige patiënten kan dit optreden na de eerste dosis of bij dosisverhoging. Als u deze klachten heeft, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg veroorzaakt zelden een verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes, waardoor uw weerstand tegen een infectie vermindert. Als u een infectie krijgt met klachten zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw algemene conditie, of koorts met klachten van een plaatselijke infectie zoals pijn in de keel/keelholte/mond of problemen met plassen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. U zult een bloedonderzoek ondergaan om te zien of het aantal witte bloedlichaampjes verlaagd is (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts vertelt over uw geneesmiddelen.

Een lang aanhoudende droge hoest is gemeld als een zeer vaak voorkomende (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) bijwerking bij het gebruik van Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg en andere ACE-remmers, maar kan ook een klacht zijn van een andere aandoening van de bovenste luchtwegen. Neem contact op met uw arts als u deze klacht krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • wazig zicht
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • zwakte.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • laag kaliumgehalte in het bloed, wat spierzwakte kan veroorzaken, spiertrekkingen of een abnormaal hartritme
 • grote hoeveelheid vet of urinezuur in het bloed
 • hoofdpijn, depressie
 • flauwvallen, lage bloeddruk bij verandering van houding (zoals zich licht in het hoofd of zwak voelen als u opstaat uit liggende houding), pijn op de borst, abnormaal hartritme, zeer snelle hartslag (tachycardie)
 • kortademigheid
 • diarree, buikpijn, afwijkingen in de smaak
 • huiduitslag
 • vermoeidheid
 • grote hoeveelheid kalium in het bloed, wat een abnormaal hartritme kan veroorzaken; verhoging van de hoeveelheid creatinine in het bloed
 • spierkrampen.

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 maar minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • vermindering van het aantal rode bloedlichaampjes, waardoor de huid bleek kan worden en wat zwakte en kortademigheid kan veroorzaken (bloedarmoede)
 • laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) (zie “ Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” in rubriek 2)
 • lage hoeveelheid magnesium in het bloed
 • urinezuurkristallen in de gewrichten (jicht)
 • verwarring, slaperigheid, slapeloosheid, zenuwachtigheid, tintelingen of gevoelloosheid, draaierigheid, verminderd seksueel verlangen
 • hartkloppingen (een gevoel van een snelle of bijzonder sterke of onregelmatige hartslag)
 • hartaanval of cerebraal vasculair accident (miniberoerte) (voornamelijk bij patiënten met een lage bloeddruk)
 • loopneus, keelpijn, schorheid, moeite met ademhalen, piepende ademhaling
 • darmverstopping, ontsteking van de alvleesklier, wat heftige pijn in de buik en rug veroorzaakt (pancreatitis), braken, verstoorde spijsvertering (indigestie), verstopping (constipatie), verlies van eetlust, maagirritatie, droge mond, maagzweer, winderigheid
 • zweten, jeuk, netelroos, haaruitval
 • gewrichtspijn
 • nierproblemen, eiwit in de urine
 • impotentie
 • opvliegers, oorsuizen, zich niet goed voelen, koorts
 • lage hoeveelheid natrium in het bloed, wat vermoeidheid en verwarring, spiertrekkingen, toevallen of coma kan veroorzaken, en ook kan leiden tot uitdroging en een lage bloeddruk waardoor u duizelig wordt als u gaat staan; toename van de hoeveelheid ureum in het bloed.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes, waardoor de kans op infectie toeneemt, vermindering van het aantal andere bloedlichaampjes, veranderingen in de samenstelling van het bloed, slechte beenmergproductie, ziekte van de lymfeklieren, auto-immuunziekten, waarbij het lichaam het eigen weefsel aanvalt
 • vreemde dromen, slaapstoornissen
 • gedeeltelijke verlamming
 • het fenomeen van Raynaud, een aandoening van de bloedvaten waardoor uw vingers en tenen gaan tintelen, en dan eerst bleek, dan blauwig en dan roodachtig worden
 • longproblemen waaronder longontsteking, ontsteking van het neusslijmvlies waardoor u een loopneus krijgt (rhinitis)
 • zweertjes in de mond, tongontsteking
 • leverproblemen, ontsteking van de galblaas
 • huiduitslag, ernstige blaren, rode huid, Stevens-Johnsonsyndroom (blaarvorming op de huid, mond, ogen en geslachtsdelen), de huid ziet er verbrand uit en vervelt, gevoeligheid van de huid voor licht,

huidaandoening met rode schilferige vlekken op de neus en wangen (lupus erythematodes), pemphigus (een aandoening die blaren en beschadigingen, normaal eerst in de mond, netelroos, haaruitval en jeuk veroorzaakt). Soms gaan de huidproblemen gepaard met koorts, ernstige ontsteking, ontsteking van de bloedvaten, spier- en/of gewrichtspijn, veranderingen in de samenstelling van het bloed en een verhoogde bezinkingssnelheid (een bloedtest om ontsteking op te sporen)

 • verminderde urineproductie
 • ontsteking in de nieren (interstitiële nefritis)
 • vergroting van de borsten, ook bij mannen
 • toename van de hoeveelheid enzymen en afvalproducten geproduceerd door de lever
 • verhoogde bloedsuikerspiegel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • zwelling van de ingewanden
 • hoge calciumspiegel in het bloed (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” in rubriek 2).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • overmatige uitscheiding van antidiuretisch hormoon (bekend als SIADH), wat kan leiden tot o.a. de volgende symptomen: verwarring, misselijkheid, veranderde stemming, toevallen en verminderd bewustzijn.

Overige bijwerkingen

 • ontsteking van een speekselklier
 • uitscheiding van glucose in de urine (glucosurie)
 • verminderde eetlust, licht gevoel in het hoofd
 • stoornis in het kleurzien waarbij alles wat men ziet een gele bijtint heeft (xanthopsie).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide. Iedere tablet bevat 20 mg enalaprilmaleaat en 12,5 mg hydrochloorthiazide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumwaterstofcarbonaat, maïszetmeel, lactose monohydraat, watervrij calciumwaterstoffosfaat, talk, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20/12,5 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20 mg/12,5 mg, tabletten zijn wit, ovaal en biconvex, met een breukstreep aan één kant van de tablet en de inscriptie “E H” op de andere kant van de tablet.

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20 mg/12,5 mg tabletten zijn beschikbaar in verpakkingsgroottes van 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 50x1, 56, 60, 98 en 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

Bunschoten

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Enalaprilmaleaat/Hydrochloorthiazide Mylan 20 mg/12,5 mg is in het register ingeschreven onder RVG 28684=25728.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.