Advertentie

Auteur: Wrafton Laboratories


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof ibuprofen lysine dat het lysinezout van ibuprofen is. Ibuprofen hoort tot de groep van niet-steroïdale ontstekingsremmers (de zogenaamde NSAID’s ). Dit is een groep van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben.

Dit middel wordt gebruikt ter verlichting van de symptomen van:

 • milde tot matige pijn, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn, tandpijn
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor ibuprofen of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u in het verleden kortademigheid, astma-aanvallen, een loopneus, zwelling of netelroos heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s).
 • als u last heeft van (of heeft gehad van twee of meer vastgestelde) maagzweren of bloedingen van het maagdarmkanaal.
 • als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na gebruik van NSAID’s.
 • als u ernstig nier-, hart- of leverfalen heeft.
 • als u last heeft van een bloeding, inclusief bloeding in de hersenen (cerebrovasculaire bloeding)
 • als u last heeft van bloedstollingsaandoeningen.
 • als u last heeft van een niet vastgestelde aandoening van uw lichaam om bloedcellen te vormen.
 • als u ernstig gedehydrateerd bent (veroorzaakt door overgeven, diarree of onvoldoende vochtinname)
 • als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.
 • LAGE DOSIS ASPIRINE: Neem dit geneesmiddel niet in als u dagelijks meer dan 75 mg aspirine gebruikt. Als u een lage dosis aspirine gebruikt (tot 75 mg per dag) neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen Wrafton inneemt.
 • Als u last heeft van ernstige chronische huidontstekingen zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens- Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Het gebruik van ibuprofen tabletten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij de eerste verschijnselen zoals huiduitslag, mucosale lesies, of andere verschijnselen van een allergische reactie.
 • Als u last heeft van een erfelijke bloedaandoening (acute intermiterende porphyria)
 • Als u op leeftijd bent omdat u een verhoogde kans heeft op bijwerkingen, vooral op maag- problemen.
 • Als u last heeft of in het verleden heeft gehad van astma of allergieën omdat kortademigheid kan optreden.
 • Als u last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve luchtwegaandoeningen heeft u een verhoogte kans op allergische reacties. De allergische reacties kunnen zich voordoen als een astma aanval (zogenoemd analgetisch astma), Quincke’s oedeem of urticaria.
 • Bij waterpokken (varicella) wordt aangeraden om geen ibuprofen tabletten te gebruiken.
 • Als u last heeft van een verminderde lever of nier werking.
 • Direct na een zware chirurgische ingreep.
 • Als u last heeft van maag- of darmaandoeningen waaronder ziekte van Crohn of een aandoening die bekend staat als colitis ulcerosa.
 • Als u last heeft van Systemische lupus erythematosus (SLE) of gemengde bindweefselziekten, een ziekte die uw immuunsysteem aantast. Het veroorzaakt pijn in de gewrichten, verkleuring van de huid en problemen met andere delen van het lichaam.
 • Als u last heeft van, of in het verleden heeft gehad, of een verhoogde kans heeft op hartproblemen, hoge bloeddruk of hartaanval. Geneesmiddelen zoals ibuprofen tabletten worden mogelijk in verband gebracht met een kleine verhoogde kans op hartaanvallen (“myocard infarct”) of herseninfarct. Het risico neemt toe bij een hogere dosis en een langere gebruiksduur. Overschrijdt de aanbevolen dosering niet of de duur van de behandeling (drie dagen bij koorts en 4 dagen bij behandeling van pijn). Als u last heeft van uw hart, eerder een hartaanval heeft gehad of denkt dat u een verhoogde kans heeft op deze aandoeningen (bijvoorbeeld u heeft een hoge bloeddruk, diabetes of verhoogd cholesterol of u bent een roker) dan moet u eerst de behandeling bespreken met uw arts of apotheker.
 • Bij een verlengde duur van de behandeling met ibuprofen tabletten is het noodzakelijk om de leverfunctiewaarden, nierfunctiewaarden en het aantal bloedcellen regelmatig te controleren.
 • Het gelijktijdig gebruik van NSAID’s, inclusief cyclo-oxygenase-2 specifieke remmers, verhoogt het risico op bijwerkingen (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”) en dient vermeden te worden.

Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste effectieve dosering, gedurende een zo kort mogelijke periode, is de kans op bijwerkingen het kleinst.

In het algemeen kan de gewoonte om (verschillende soorten) pijnstillers te gebruiken leiden tot ernstige nierfunctieproblemen. Het risico neemt toe bij fysieke inspanning met verlies van zout en dehydratie. Dit dient vermeden te worden.

Langdurig gebruik van ieder type pijnstiller tegen hoofdpijn kan de hoofdpijn erger maken. Indien dit het geval is of verdenking hierop bestaat, dient medisch advies te worden gevraagd en de behandeling moet gestaakt worden. De diagnose van hoofdpijn door overmatig geneesmiddel gebruik dient overwogen te worden bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of door) regelmatig gebruik van hoofdpijn geneesmiddelen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Sommige geneesmiddelen met anti coagulante werking (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopin), sommige middelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers, angiotensine II antagonisten), en zelfs sommige andere middelen kunnen een werking of hun werking kan worden beïnvloed door ibuprofen inname. Vraag daarom altijd advies van een arts voordat u ibuprofen gaat gebruiken met andere geneesmiddelen.

Gebruikt u naast Ibuprofen Wrafton 400 mg nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Vooral als u ook de volgende middelen gebruikt:

Acetylsalicylzuur, of andere NSAID’s (anti- Hierdoor kan de kans op maagdarmzweren en
inflammatoir of pijnstillers) bloedingen verhoogd worden.
Digoxine (voor hartfalen) de werking van digoxine kan versterkt worden.
Glucocorticoïden (middelen met cortison of hierdoor kan de kans op maagdarmzweren en
cortison-achtige stoffen) bloedingen verhoogd worden.
Thrombocytenaggregatieremmers hierdoor kan de kans op bloedingen verhoogd
  worden.
Acetylsalicylzuur (lage dosering) Hierdoor kan het remmende effect op de vorming van
  bloedstolsels worden tegengaan
Middelen om het bloed te verdunnen (zoals De werking van deze middelen kan door ibuprofen
warfarine) versterkt worden.
Fenytoïne (tegen epilepsie) Hierdoor kan de werking van fenytoïne versterkt
  worden.
Selectieve serotonineheropnameremmers hierdoor kan de kans op bloedingen van het
(middelen tegen neerslachtigheid) maagdarmkanaal verhoogd worden.
Lithium (middel tegen manisch depressieve Hierdoor kan de werking van lithium versterkt
ziekte en neerslachtigheid) worden.
Probenecide en sulfinpyrazonen (middelen De uitscheiding van ibuprofen kan worden vertraagd.
tegen jicht)  
Middelen tegen hoge bloeddruk en Ibuprofen kan de werking van deze middelen
plastabletten verminderen en kan daardoor een mogelijk verhoogd
  risico zijn voor de nieren.
Kaliumsparende diuretica dit kan leiden tot hyperkaliëmie (verhoogd kalium in
  het bloed)
Methotrexaat (middel ter behandeling van De werking van methotrexaat kan versterkt worden.
kanker of reuma)  
Tacrolimus en cyclosporine Kans op beschadiging van de nieren is verhoogd.
  4

(immuunsysteem onderdrukkende middelen)

Zidovudine (middel ter behandeling van AIDS)

Het gebruik van ibuprofen tabletten kan de kans verhogen op bloedingen in de gewrichten of bloedingen die tot zwellingen leiden in HIV+ hemofilie patiënten.

Sulfonylurea (ter behandeling van Interacties zijn mogelijk
suikerziekte)  
Quinolone antibiotica De kans op stuipen is verhoogd.

Patiënten met een gevoelige maag dienen ibuprofen in te nemen met voedsel. Sommige bijwerkingen, vooral die invloed hebben op het maagdarmkanaal treden meer op als gelijktijdig alcohol wordt ingenomen met de ibuprofen tabletten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit middel niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Raadpleeg uw arts voordat u ibuprofen tabletten inneemt, als u in de eerste 6 maanden van de zwangerschap bent.

Dit middel kan worden gebruikt met de borstvoeding gedurende maximaal 3 dagen (in het geval van koorts) of 4 dagen (in het geval van pijn), aangezien slechts kleine hoeveelheden van het middel in de melk terecht komen.

Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die mogelijk de vruchtbaarheid van de vrouw verminderen. Dit is omkeerbaar door te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft bij kortdurend gebruik en in de normale dosering geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Lichaamsgewicht (leeftijd) Dosering en hoe vaak innemen
Volwassenen en adolescenten die meer wegen Neem 1 tablet met water, zo nodig iedere 6 uur.
dan 40 kg (ouder dan 12 jaar) Neem niet vaker een tablet dan om de 6 uur.
  Neem niet meer dan 3 tabletten per dag.

De tabletten zijn enkel bedoeld voor kortdurend gebruik. Neem de tabletten voor de kortst mogelijke duur om de klachten te verlichten. Gebruik altijd de laagste dosering om de klachten te verlichten. Raadpleeg uw arts als de klachten toenemen of als u de tabletten langer dan 3 dagen tegen koorts of 4 dagen tegen pijn gebruikt.

Niet gebruiken bij adolescenten met een gewicht onder 40 kg of jonger dan 12 jaar.

Voor oraal gebruik.

Raadpleeg uw arts of apotheker als de werking van dit geneesmiddel sterker of minder is dan uw verwacht.

Waarschuw direct een arts, of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp van een ziekenhuis. Neem de verpakking en bijsluiter mee. De volgende verschijnselen kunnen optreden: misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, oorsuizen, hoofdpijn, maagdarmbloedingen, duizeligheid, slaperigheid, verwarring, oriëntatieverlies. In zeldzame gevallen treedt bewustzijnsverlies op.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door de laagste dosis zo kort mogelijk te gebruiken als nodig is om de verschijnselen te verlichten. U kunt last krijgen van een van de bekende bijwerkingen van NSAID’s (zie hieronder). Als dit gebeurt, of als u zich zorgen maakt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts. Ouderen die dit product gebruiken, hebben een verhoogd risico van problemen die gerelateerd zijn aan bijwerkingen.

Bij de beoordeling van bijwerkingen worden de onderstaande frequenties als uitgangspunt gebruikt:

zeer vaak komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
vaak komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
zelden komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Stop onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp indien u:

 • Verschijnselen krijgt van een maagdarmbloeding zoals ernstige pijn in de buik, zwarte stoelgang, bloed overgeven of zwarte deeltjes die op koffiedik lijken.
 • Verschijnselen van zeer zeldzame maar ernstige allergische reacties krijgt zoals het verergeren van astma of kortademigheid, zwelling in het gezicht, tong of keel, moeilijkheden met ademhalen, versnelde hartslag, sterke bloeddrukdaling die tot een shock leiden. Dit kan al optreden tijdens het eerste gebruik van het geneesmiddel.
 • Ernstige huidreacties zoals uitslag over het hele lichaam, vervellen, blaren of schilferen van de huid.

Vaak:

 • Maagdarmklachten zoals maagzuur, buikpijn, ziek voelen en verstoring van de spijsvertering (indigestie), overgeven, winderigheid (flatulentie), diarree, verstopping (constipatie), en licht bloedverlies in de maag en ontlasting waardoor in sommige gevallen bloedarmoede ontstaat.

Soms:

 • Maag- en darmzweren, soms met bloedingen en perforatie, ontsteking van mondslijmvlies met zweren (ulceratieve stomatitis), ontsteking van de maag (gastritis), verergering van colitis ulcerosa of ziekte van Crohn.
 • Centraal zenuwstelselaandoeningen zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, onrust, irritatie of vermoeidheid.
 • Stoornissen van het zicht
 • Allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk en astma-aanvallen. U moet onmiddellijk het gebruik van ibuprofen tabletten staken en uw arts raadplegen.

Zelden:

 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Nierschade (papillaire necrose) en verhoogde urinezuur concentraties in het bloed

Zeer zelden:

 • Zwelling (oedema), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gemeld tijdens de behandeling met NSAID’s.
 • Ontsteking van de slokdarm of alvleesklier, vorming van membraanachtige vernauwingen in de kleine en grote darmen (intestinale diafragma-achtige structuren).
 • Ernstige ontstekingen van de huid en zachte bindweefselcomplicaties zijn voorgekomen bij gebruik tijdens waterpokken (varicella)
 • Minder urine dan normaal en zwelling (vooral in patiënten met een hoge bloeddruk of verminderde nierfunctie), zwelling (oedema) en troebele urine (nefrotisch syndroom), ontsteking van de nieren (intestinale nefritis) dat mogelijk kan leiden tot acuut nierfalen. Indien één van de bovenstaande verschijnselen optreedt of als u zich in het algemeen ziek voelt, stop dan het gebruik van ibuprofen tabletten en raadpleeg uw arts onmiddellijk omdat dit de eerste tekenen zijn van nierschade of nierfalen.
 • Problemen met aanmaken van bloedcellen, eerste verschijnselen zijn: koorts, zere keel, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huid- bloedingen. In deze gevallen moet u het gebruik onmiddellijk staken en uw arts raadplegen. Iedere behandeling met pijnstillers of middelen om de koorts te verlagen (antipyretische geneesmiddelen) moeten gestaakt worden.
 • Psychotisch reacties en depressie
 • Verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijvoorbeeld necrotiserende fasciitis) door gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID’s) is gemeld. Als er tekenen van een infectie optreden of erger worden tijdens het gebruik van ibuprofen tabletten, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Het moet onderzocht worden of er een indicatie bestaat voor een anti- infectieuze/antibiotische behandeling.
 • Hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartfalen, hartaanval.
 • Leverfunctie-afname, leverbeschadiging, vooral bij langdurig gebruik, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis)
 • De verschijnselen van een aseptische meningitis met stijve nek, hoofdpijn, zich ziek voelen, ziek zijn, koorts of bewustzijnsvermindering zijn waargenomen bij het gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervoor gevoelig te zijn. Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien dit het geval is.
 • Ernstige vormen van huidreacties waaronder huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijvoorbeeld Stevens-Johnsonsyndroom, toxische erpidermale necrolyse/Lyell’s syndroom), haarverlies (alopecia).
 • Ernstige algemene overgevoeligheidsreacties
 • Verergering astma, bronchospasmen, kortademigheid

Geneesmiddelen als ibuprofen tabletten kunnen gepaard gaan met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct’) of beroerte.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP: .Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen 400 mg (overeenkomend met 684 mg ibuprofenlysine) per filmomhulde tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: crospovidon, copovidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat. De tablet omhulling bestaat uit: Opadry II wit (bevat polyvinylalcohol, titaniumdioxide E171, macrogol 3350 en talk)

Elke tablet is een filmomhulde witte tablet met “L684” inscriptie aan één zijde.

Dit product is verkrijgbaar in verpakking van 8, 12, 16 en 24 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Wrafton Laboratories Limited, Braunton, Devon, EX33 2DL, Engeland.

Ibuprofen Wrafton 400 mg is ingeschreven in het register onder: RVG 108268

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Ibuprofen Perrigo 400 mg Filmtabletten
Hongarije: Ibuprofen Lysine APC, filmtabletta
Italië: Dolipro Immedia Forte
Polen: Ibuprofen Lysine Perrigo
Tjechië: Ibuprofen Perrigo 400mg
Verenigd Koninkrijk: Ibuprofen Perrigo 400mg film coated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK