Nurofen voor Kinderen Zetpil-125, zetpillen 125 mg

ATC-Code
M01AE01
Nurofen voor Kinderen Zetpil-125, zetpillen 125 mg

Reckitt Benckiser

Stof(fen)
Ibuprofen
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen behoort tot de groep van zogenaamde Niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s). Deze geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn en een hoge lichaamstemperatuur.

Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 wordt gebruikt voor de behandeling van:
 • koorts
 • matige tot gemiddelde pijn

Het gebruik van Nurofen voor kinderen Zetpil-125 wordt met name aanbevolen in geval van het niet kunnen toedienen via de mond, bijvoorbeeld bij overgeven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u overgevoelig bent voor ibuprofen, andere soortgelijke pijnstillers (NSAID’s) of andere bestanddelen van het product;
 • als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten (zoals aspirine) of na gebruik van andere geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID’s);
 • als u last hebt gehad van een maagdarmbloeding of een maagzweer na gebruik van NSAID’s;
 • bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer;
 • bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
 • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap;
 • bij kinderen met een gewicht lager dan 12,5 kg (ongeveer 2 jaar)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • bij patiënten met een ontstekingachtige ziekte van de huid (systemische lupus, SLE) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease);
 • bij patiënten met maagdarmaandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn);
 • bij patiënten met aandoeningen van de endeldarm of anus;
 • bij patiënten met een hoge bloeddruk en/of hartproblemen;
 • bij patiënten met maagdarmbloedingen of -zweren/doorbrekingen die kunnen optreden en niet noodzakelijk worden voorafgegaan door waarschuwingssignalen. Deze verschijnselen zijn niet voorbehouden aan patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. In het geval van maagdarmbloeding of -zweer moet de behandeling meteen worden stopgezet;
 • voorzichtigheid wordt aangeraden bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de kans op maagbloedingen of maagzweren doen toenemen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolon), bloedverdunnende geneesmiddelen (zoals warfarine), selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van depressie) of bloedstollingremmers (acetylsalicylzuur);
 • bij patiënten die andere NSAID’s gebruiken, waaronder COX-2-remmers zoals celecoxib en etoricoxib;
 • bij patiënten die een zwangerschapswens hebben;
 • bij patiënten met waterpokken;
 • ongewenste bijwerkingen kunnen worden geminimaliseerd door de minimale effectieve dosis te gebruiken voor een zo kort mogelijke periode;
 • ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen;
 • over het algemeen kan veelvuldig gebruik van (verschillende soorten van) pijnstillers leiden tot blijvende nierproblemen;
 • benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma, chronische loopneus, bijholteontsteking, neuspoliepen of allergische aandoeningen;
 • ernstige huidproblemen (Stevens-Johnson syndroom) zijn in enkele gevallen waargenomen bij het gebruik van NSAID’s. Het gebruik van Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 moet onmiddellijk worden gestopt bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, wondjes in de mond of andere tekenen van een allergische reactie;
 • geneesmiddelen zoals Nurofen voor kinderen Zetpil-125 kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (maximaal 3 dagen);
 • wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u een verhoogd risico heeft op dergelijke aandoeningen (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u naast Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 nog andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Licht uw arts of apotheker vooral indien u de volgende geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt:

 • corticosteroïden (zoals prednisolon), aangezien het gebruik van corticosteroïden het risico op maagzweren of maagbloedingen kan verhogen;
 • bloedverdunners zoals warfarine, aangezien NSAID’s de werking van deze stoffen kunnen versterken;
 • bloedstollingremmers (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij depressie), aangezien deze geneesmiddelen het risico verhogen op maag-darmklachten;
 • geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en plastabletten, aangezien NSAID’s de werking van deze middelen kunnen verminderen en er nierproblemen kunnen ontstaan; In dit geval moet u voldoende water drinken gedurende de dag;
 • lithium (een geneesmiddel gebruikt bij depressie), aangezien NSAID’s de werking van lithium kunnen versterken;
 • methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker of reuma), aangezien NSAID’s de werking van methotrexaat kunnen versterken;
 • tacrolimus (een geneesmiddel dat afweerreacties onderdrukt), aangezien het risico op nierfunctiestoornissen toeneemt;
 • ciclosporine (een geneesmiddel dat afweerreacties onderdrukt), aangezien er aanwijzingen zijn van een verhoogd risico op nierfunctiestoornissen.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Bij gebruik van anti-stollingsmiddelen (tegen bloedstolling; bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, warfarine en ticlopidine), bij gebruik van bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, betareceptor blokkerende medicijnen, angiotensine-II-antagonisten), en bij gebruik van andere geneesmiddelen kan de werking van ibuprofen worden beïnvloed. Omgekeerd kan Ibuprofen het effect van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vermijd het gebruik van ibuprofen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap. Gebruik ibuprofen niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Als u ibuprofen kortdurend gebruikt in de aanbevolen dosering, dan kunt u het gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor kortdurend gebruik van Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De totale maximale dosering per dag bedraagt 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 of 4 giften. Voor Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 kunt u als richtlijn het volgende aanhouden (het lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd):

Lichaamsgewicht kind (leeftijd) Dosering Hoe vaak?
12,5 – 17 kg (maximaal 2 – 4 jaar) 1 zetpil Zonodig na minimaal 6 – 8 uur nogmaals 1 zetpil geven,
    maximaal 3 zetpillen per 24 uur
17 – 20,5 kg (maximaal 4 – 6 jaar) 1 zetpil zonodig na minimaal 6 uur nogmaals 1 zetpil geven,
    maximaal 4 zetpillen per 24 uur

Zetpillen zijn bedoeld voor toediening via de anus, waarbij de punt van de zetpil als eerste ingebracht moet worden. Het kan helpen om de zetpil in uw hand op te warmen voor toediening.

Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 is niet geschikt voor kinderen die minder dan 12,5 kg wegen (ongeveer 2 jaar oud).

Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 mag maximaal 3 achtereenvolgende dagen gegeven worden. Als gedurende deze 3 dagen de koorts of pijn aanhoudt of verergert, moet u een arts raadplegen. In geval u bemerkt dat Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt waarschuw dan direct een arts. De volgende verschijnselen kunnen optreden bij overdosering: misselijkheid, overgeven, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien, oorsuizen. Zelden treedt op: lage bloeddruk en bewustzijnsverlies.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.. Voor de frequentie van optreden van bijwerkingen worden de volgende begrippen gebruikt:

zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak: treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

soms: treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet: bekend de frequentie kan niet worden afgeleid uit de beschikbare gegevens

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Vaak
 • maagklachten, zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid
Soms
 • overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk.
 • hoofdpijn, slapeloosheid.
 • duizeligheid, oorsuizen.
 • diarree, winderigheid, verstopping en overgeven. Maagzweren, maagperforatie of maagbloeding, zwarte ontlasting en braken van bloed, ontstekingen in de mondholte met blaasjesvorming, verslechtering van bestaande darmproblemen (colitis of ziekte van Crohn), maagslijmvliesontsteking, rectale irritatie. Bij sterke pijn in het bovenste gedeelte van de maag, bij het opgeven van bloed of het ontstaan van zwarte ontlasting, moet u de behandeling stoppen en een arts raadplegen.
 • Vermoeidheid.
Zeer zelden
 • problemen met de bloedcellen productie - de eerste tekenen kunnen zijn: koorts, zere keel, oppervlakkige mondwondjes, griep-achtige verschijnselen, ernstige uitputting, neus- en huidbloedingen. Bij deze verschijnselen moet u onmiddellijk de behandeling stoppen en een arts raadplegen. Zelfmedicatie met pijnstillers of koortsverlagende middelen zijn uit den boze.
 • verschijnselen van non-bacteriële hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) bij patiënten met een bestaande auto-immuunziekte – de eerste symptomen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of verwarring.
 • ernstige overgevoeligheidsreacties – tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shock. Verslechtering van astma.
 • vochtophoping, hoge bloeddruk en hartfalen.
 • leverfunctiestoornissen, leverbeschadiging met name bij langdurige behandeling, acute hepatitis.
 • ernstige vormen van huidreacties waaronder uitslag met roodheid en blaasjesvorming, Stevens-Johnson syndroom en afsterven van weefsel. Bij uitzondering een huidinfectie tijdens waterpokken.
 • minder urine plassen dan normaal en opzwelling (ook acuut nierfalen of ontsteking van de nier is mogelijk), nierbeschadiging of toegenomen ureum hoeveelheden in het bloed (de eerste tekenen zijn: minder urine productie dan gebruikelijk en algeheel onwel voelen).

Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen Zetpil-125 kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 125 mg ibuprofen.

Het andere bestanddeel (hulpstof) is hard vet.

Hoe ziet Nurofen voor Kinderen er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De zetpillen zijn wit of witgelig en hebben een cylinder vorm. Een verpakking bevat 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 of 20 zetpillen. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Reckitt Benckiser Healthcare B.V. Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp

Fabrikant

Farmea

10 Rue Bouché Thomas – ZAC Sud d’Orgemont

49000 Angers Frankrijk

Famar S.A.

49th km, National Road Athens-Lamia

190 11 Avlonas, Attiki Griekenland

In het register ingeschreven onder RVG 31759

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Germany: Nurodon für Kinder 125 mg Zäpfchen

Netherlands: Nurofen voor Kinderen 125 mg Zetpil

Italy: Nurofenjunior 125 mg supposte bambini

Slovenia: Nurofen za otroke 125 mg svečke

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.